Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Fragmente neodihnite (octombrie 2022)
3 Octombrie 2022

Fragmente neodihnite (octombrie 2022)

Trei lucruri care pot inspira viaţa creştinului. Unul este chemarea Numelui Domnului nostru Iisus Hristos – pentru că, atunci când chemăm neîncetat Numele Domnului, pătrundem în prezenţa Lui şi prezenţa Lui este sfinţitoare şi dătătoare de viaţă.

Apoi, un alt lucru este participarea la Sfânta Liturghie. Când venim la Liturghie şi aducem ce avem mai bun în noi, cele mai bune aşezări din inima noastră şi le punem în darurile aduse lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va pune în schimb viaţa Sa în aceste daruri şi ni le va reda nouă: în Liturghie are loc un schimb de viaţă.  Iar al treilea lucru este citirea... Citeste articolul

3 Martie 2019

Despre post

Postind Domnul patruzeci de zile în pustie, mai pe urmă a flămânzit, arătând firea cea omenească. Suflete, nu te lenevi; de va năvăli asupra ta vrăjmașul, alungă‑l cu rugăciuni și cu postire, departe de la picioarele tale. (Sfântul Andrei Criteanul, Canonul cel Mare)

Foamea mult folosește spre strângerea simțurilor. (Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul al 34‑lea) Adu‑ți aminte de păcatele tale, ca să nu mănânci cu plăcere. (Arhimandritul Emilianos, Avva Isaia, Cuvinte ascetice) Precum norul acoperă lumina Lunii, așa aburii pântecelui gonesc înțelepciunea lui Dumnezeu din suflet. Și precum este văpaia focului în lemne uscate,... Citeste articolul

7 Octombrie 2018

Spovedania, descoperirea gândurilor, sfătuirea

A iscodi plin de curiozitate planurile învăţătorului şi a vrea să pui la încercare cele poruncite de el însemnează a pune piedică înaintării tale proprii. Cu siguranţă, nu ceea ce se pare celui neîncercat întemeiat şi potrivit este într‑adevăr întemeiat. Altfel judecă meşterul şi altfel cel fără meşteşug lucrurile meşteşugului. Cel dintâi are ca regulă ştiinţa; celălalt că aşa s‑ar cuveni. Dar socotinţa aceasta foarte rar se acoperă cu adevărul; de cele mai multe ori se abate de la linia dreaptă, fiind înrudită cu rătăcirea. Aşadar, cei ce au predat altora grija mântuirii lor, lăsându‑şi toate socotinţele, să‑şi supună gândurile meşteşugului celui priceput, judecând ştiinţa lui mai vrednică de crezare. Mai întâi lepădându‑se de toate, să nu‑şi lase nimic afară, nici cel mai mic lucru, temându‑se de pilda lui Anania, care crezând că înşeală pe oameni, a primit de la Dumnezeu osânda pentru furt. (Nil Ascetul)

Ci, cum se predau pe ei înşişi, aşa să predea şi toate ale lor, bine ştiind că ceea ce rămâne afară, trăgând necontenit cugetul într‑acolo, îl va desface adeseori de la cele mai bune, iar pe urmă îl va rupe din frăţietate. De aceea a poruncit Duhul Sfânt să se scrie Vieţile Sfinţilor, ca fiecare dintre cei ce se apucă de unul din felurile acestea de vieţuire,... Citeste articolul

6 Iulie 2018

File din Pateric

Unui frate, făcându‑i‑se strâmbătate de către alt frate, a venit la avva Sisoe şi i‑a zis: mi s‑a făcut strâmbătate de cutare frate şi eu voi să‑mi fac izbândă. Iar bătrânul îl ruga zicând: nu, fiule, ci lasă mai bine la Dumnezeu izbânda. Iar el zicea: nu voi înceta până nu voi face izbândă. Şi a zis bătrânul: să ne rugăm, frate! Şi sculându‑se, a zis bătrânul: Dumnezeule, nu mai avem trebuinţă de Tine, ca să porţi grijă pentru noi, căci noi ne facem izbânda noastră. Deci, aceasta auzind fratele, a căzut la picioarele bătrânului, zicând: nu mă mai judec cu fratele, iartă‑mă, avvo!

Zis‑a odată avva Sisoe cu îndrăzneală: îndrăzneşte, iată treizeci de ani am de când nu mă mai rog lui Dumnezeu pentru păcat. Ci aşa mă rog, zicând: Doamne, Iisuse, apără‑mă de limba mea! Şi până acum în fiecare zi cad printr‑însa și păcătuiesc.   Un frate l‑a întrebat pe avva Sisoe, zicând: mă văd pe mine că aducerea aminte a... Citeste articolul

5 Mai 2017

Fragmente neodihnite (mai 2017)

Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pen­tru că dragostea este de la Dumnezeu şi ori­cine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a ară­tat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită. (...) Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu!, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poa­te să-L iubească. Şi această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, să iu­bească şi pe fratele său. 1 Ioan 4, 7-12; 4,20-21

Trebuie să fim cât se poate de simţitori faţă de nevoile celorlalţi. Atunci vom deve­ni unul, şi binecuvântarea lui Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi. Din belşug. Arhimandritul Sofronie, Din viaţă si din duh O, fraţilor, nimica este mai bun decât dragostea lui Dumnezeu, când Domnul încălzeşte sufletul cu iubire pentru Dumnezeu şi pentru aproapele.... Citeste articolul

11 Martie 2017

Fragmente neodihnite (martie 2017)

Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc? Şi Iisus le-a zis: Pot, oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mi­rele va fi luat de la ei şi atunci vor posti. (Mt 9,14-15)

În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu? Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?”. De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă,... Citeste articolul

6 Ianuarie 2017

Fragmente neodihnite (Ianuarie 2017)

Trebuie să fim cât se poate de simţitori faţă de nevoile celorlalţi. Atunci vom deveni unul, şi bi­necuvântarea lui Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi. Din belşug. Arhimandritul Sofronie, Din viaţă şi din duh

Când ne simţim ca un trup împreună cu ceilalţi, ca fraţi iubiţi şi cinstiţi, când nu ne băgăm în viaţa altuia şi nici acela într-a noastră, atunci simţim pace, siguranţă, libertate. Atunci celălalt nu mai devine o piedică în viaţa noastră, nu ne mai temem de prezenţa lui, nici el de-a noastră. Avem toată tihna să ne trăim viaţa, suntem sinceri, muncitori,... Citeste articolul

10 Decembrie 2016

Fragmente neodihnite (decembrie 2016)

Dumnezeu este iubire si cel ce rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el. (1 Ioan 4,16)

Dragostea ce din oarecare lucruri se face este ca o candelă mică care din untdelemn se hrăneşte şi aşa se alcătuieşte lumina ei. Sau şi ca un pârâu ce curge din ploaie, a cărui curgere conteneşte după ce lipsire pătimeşte materia ce îl alcătuieşte pe el. Iar dragos­tea ce are pe Dumnezeu pricină este ca un izvor ce izvorăşte şi niciodată curgerile sale nu se curmează, că... Citeste articolul

Nimeni să nu zică atunci când este is­pitit: de la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte pă­cat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moar­te. Nu vă înşelaţi, fraţii mei prea iubiţi: Toată... Citeste articolul

4 Octombrie 2016

Fragmente neodihnite (octombrie 2016)

Rugăciunea care se face în vremea nopţii are o mare putere, mai mult decât cea care este adusă ziua. De aceea, toţi sfinţii au obiceiul de a se ruga noaptea, biruind moliciunea trupu­lui şi îndulcirea somnului, neplecându-se firii. Prorocul zicea: Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacri­mile mele aşternutul meu voi uda1, într-atât suspina din adânc în rugăciune fierbinte. Şi în alt loc: În mijlocul nopţii m-am sculat ca să Te laud, pentru judecăţile dreptăţii Tale2. Pentru toată cererea pentru care sfinţii cu putere vo­iau să o aducă înaintea lui Dumnezeu, se în- trarmau cu rugăciune în vremea nopţii şi de îndată primeau ceea ce cereau. Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul 80

Cine iubeşte pe Domnul, totdeauna îşi va aduce aminte de El, iar aducerea-aminte de Domnul naşte rugăciunea. De nu-ţi vei aduce aminte de Domnul, nici te vei ruga. Fără rugă­ciune sufletul nu petrece în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Sfântului Duh. Prin rugăciune se păzeşte omul de păcat, căci mintea rugătoare se îndeletniceşte cu Dumnezeu, şi... Citeste articolul

7 Septembrie 2016

Fragmente neodihnite (septembrie 2016)

„Prin necontenita cercare de sine sub ju­decata dumnezeieştilor porunci se ascute în noi simţământul îndepărtării noastre de Dumnezeu, se adânceşte înţelegerea fap­tului că mândria este rădăcina tuturor răutăţilor” Arhimandritul Sofronie

„Viziunea pe care ne-o insuflă Sfânta Liturghie trebuie să devină viaţa noastră de zi cu zi. Trebuie să ne lepădăm de griji­le cele multe şi nefolositoare, pregătindu-ne în taină pentru a ne înfăţişa la slujba dum­nezeiască a poporului lui Dumnezeu. Ar trebui să ne aducem aminte de toate bine­facerile Domnului şi, mai presus de toate, de marea dragoste a jertfei Sale,... Citeste articolul

Esenţa deznădejdii este necredinţa în Înviere. Lumea zilelor noastre tot mai adânc se afun­dă într-o deznădejde de acum „vădită” în evenimentele lumii (evenimente politice şi sociale, războaie şi altele asemenea). Evenimentele exterioare sunt de fapt mani­festarea stărilor duhovniceşti ale omenirii. Cu neputinţă este a vindeca omenirea prin mijloace... Citeste articolul

4 Iunie 2016

Fragmente Neodihnite (iunie 2016)

De aceea nu este dragoste mai mare decât a-ţi pune viaţa pentru aproapele tău, decât a muri. Nici Înţeleptul Solomon n-a găsit să compa­re dragostea cu altceva decât cu moartea, când zice că „dragostea ca moartea e de tare" Ne punem viaţa pentru aproapele nostru ori de câte ori iertăm celor ce ne greşesc. A ierta în­seamnă a renunţa la tine însuţi, la dreptul tău, la dreptatea ta pentru a îndreptăţi pe cel ce ţi-a greşit, înseamnă să mori tu pentru a lăsa pe altul să trăiască. (Pr. Savatie Bastovoi, A iubi înseamnă a ierta)

Mai mare decât aceasta dragoste nu este cu putinţă să afle cineva - să-şi pună sufletul pen­tru aproapele său. Că de va auzi cineva un cu­vânt rău, adică de mâhniciune, putând şi el să zică asemenea, şi se va lupta să nu-l zică, sau de i se va face strâmbătate, şi va suferi şi nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul său pentru aproapele său.... Citeste articolul

7 Aprilie 2016

Fragmente neodihnite (aprilie 2016)

Că nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu se cu­noască. De aceea, câte aţi spus la întuneric se vor auzi la lumină ; şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, se va vesti pe acoperişuri. Luca, 12,2-3

Singură unirea dintre trupul nostru şi Cel al lui Hristos nu este îndeajuns pentru a ne uni cu El. Dacă primim Trupul lui Hristos, însă ne îndepărtăm de El în Duh, aceasta este asemenea apropierii dintre Hristos şi cei ce L-au lovit, L-au batjocorit şi L-au răstignit. Această atingere nu le-a fost nici spre mântuire, nici spre tămăduire, ci spre osândă.... Citeste articolul

Trei lucruri care pot inspira via­ţa creştinului. Unul este che­marea Numelui Domnului nos­tru Iisus Hristos – pentru că, atunci când chemăm neîncetat Numele Dom­nului, pătrundem în prezenţa Lui şi pre­zenţa Lui este sfinţitoare şi dătătoare de viaţă. Apoi, un alt lucru este participarea la Sfânta Liturghie. Când venim la Liturghie şi aducem... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni