1 Decembrie 2015

Cuvânt la Nașterea Domnului

Prăznuirea Naşterii în trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos înseamnă pentru noi toţi un prilej de mare bucurie, mai ales dacă am reuşit să petrecem perioada pre­mergătoare acesteia îndreptaţi spre cele de sus mai mult decât spre cele de jos. Repetarea an de an a acestui Praznic, dincolo de frumuseţea şi de înnoita bu­curie pe care ni le aduce, are ca rost şi să ne dea posibilitatea de a ne adânci în trăirea Tainei ceresti pe care Dumne­zeu o lucrează cu noi şi de a ne împăr­tăşi mai cu adevăratdin ceea ce El ne aduce nouă şi lumii prin luarea asupra Sa a naturii omeneşti.

Întâi de toate, e bine să observăm că Dumnezeu nu vine în lume în chip „im­punător" sau cu năluciri înfricoșându-ne pe noi,ci în chip tainic, discret, aproape în anonimat... Nu vine „la ve­dere", în loc şi în mod public, chemând televiziunile şi făcând conferinţă de presă, ci, după ce încearcă, fără... Citeste articolul

Cuvântul episcopului
1 Mai 2015

Cuvântul episcopului

Iubiţi cititori ai revistei Apostolia, Hristos a înviat! Perioada liturgică pe care o cu­prinde luna mai este foarte bogată din punct de vedere duhovnicesc, ea fiind sub oblăduirea a trei mari Praz­nice: Învierea Domnului, Înălţarea Sa la Ceruri si Pogorârea Duhului Sfânt sau, cum i se spune în popor, Rusaliile.

Perioada celor patruzeci de zile ale Paştilor, până în ajun de Înălţare, când acestea se încheie, constituie un binecu­vântat răstimp în care creştinii, asemenea Apostolilor şi celor care crezuseră în Domnul Hristos, se bucură de prezenţa Sa plină de Har, lumină şi pace în mijlo­cul lor. Dumnezeiasca Liturghie este, prin excelenţă,... Citeste articolul

1 Aprilie 2015

Cuvânt la Nașterea Domnului

(fragment din Scrisoarea Pastorală, Sfintele Paşti 2014) Hristos a înviat! Astăzi, pentru tot omul cre­dincios, vâltoarea lumii acesteia se linişteşte şi agi­taţia cotidiană se opreş­te, alergarea după cele din afară încetează şi sufletul gustă puţină stâmpărare, pentru că Cel pe Care L-am petrecut la pătimirea Sa cea de bunăvoie, la răstignirea şi moartea Sa a înviat din morţi!

Astăzi, Cel Ce S-a unit cu firea noas­tră omenească, luând asupra Sa păcatul, suferinţa şi moartea, învie pentru a ne face părtaşi la curăţia, odihna şi viaţa Sa. Cela Ce se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină a înviat ca să ne înnoiască haina cea înve­chită a Botezului, spre a reînvia în noi con­ştiinţa de fii ai luminii şi ai zilei.... Citeste articolul

1 Decembrie 2014

Cuvânt la Nașterea Domnului

(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului, Roma, 2013) La acest luminos Praznic al Naşterii Domnului Hristos şi al Arătării în Trup a lui Dumnezeu, ne întâmpină cuvintele ros­tite de înger către păstorii din Bethleem: Nu vă temeţi, că iată vă vestesc vouă bucurie mare care este pentru tot poporul, că S-a născut vouă astăzi Mântuitor Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Si acesta este semnul pentru voi: veţi afla prunc înfăşat şi culcat în iesle.

Să luăm aminte mai întâi la primul în­demn: Nu vă temeţi! Vestea venirii lui Dumnezeu la noi, în chip de prunc gingaş şi plăpând, are darul de a alunga orice teamă şi orice neliniş­te, Căci – de acum – cu noi este Dumne­zeu! Aceasta are o însemnătate şi mai mare în vremurile noastre când, din lipsă de credinţă în... Citeste articolul

1 Aprilie 2014

Cuvânt la Învierea Domnului

HRISTOS CEL ÎNVIAT, NĂDEJDEA VIEŢII NOASTRE Hristos a Înviat! Această salutare cu care ne întâmpi­năm unii pe alţii, începând de astăzi şi până la praznicul înălţării Domnului, constitu­ie în mod prescurtat mărturisirea noastră de credinţă în Hristos Cel ce a pătimit şi S-a îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi, S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi iarăşi va să vină cu sla­vă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit, aşa cum spunem în Crez.

Praznicul învierii din fiecare an con­stituie un înnoit prilej de a gusta şi de a trăi dinlăuntru Harul şi bucuria pe care ni le aduce Hristos Cel înviat, pentru a nu rămâne încă o dată doar la cele dinafară: la a lua „lumină" şi „paşti”, la ouă roşii şi la miel, la pască şi la cozonac, fără să mai ştim de fapt ce stă la temelia a tot ceea ce... Citeste articolul

Prăznuirea Venirii în trup a lui Dumnezeu şi petrecerea Lui în lumea aceasta constituie pentru noi, dincolo de bucuria şi pacea pe care ne-o aduce, de darurile pe care le primim şi de bunătăţile cu care ne înfruptăm, un binecuvân­tat prilej de a ne aprofunda credinţa, ca unii care mărturisim în Crez, cu privire la Unul Domnul Iisus Hristos, că S-a pogorât din... Citeste articolul

1 Noiembrie 2013

Cuvântul Episcopului Siluan

Iată că numărul de faţă coincide cu o perioadă din an care, deşi se află spre final, ne deschide o perspectivă plină de speran­ţă.

Deşi ziua se micşorează, lăsând loc tot mai curând nopţii, perspectiva creştinului este una care întrezăreşte deja de departe lumina „cea care luminează în întuneric" (cf. In. 1, 5). Este vorba despre perioada pregătitoare pentru a întâmpina slăvitul Praznic al Naşterii Domnului Hristos, care se mai numea, la începuturile prăznuirii lui, şi... Citeste articolul

În miezul procesului de „desfigurare” a omului şi a lumii la care asistăm neputin­cioşi, în ziua de 6 august ne este dat să prăznuim luminosul Praznic al Schimbării la Faţă, al „transfigurării” sau „preschimbării” (gr. metamorphosis) Domnului pe Muntele Tabor. De fapt, Domnul Hristos lasă să transpa­ră, înaintea a trei dintre ucenicii Săi,... Citeste articolul

Cuvantul Episcopului Siluan
1 Mai 2013

Cuvantul Episcopului Siluan

Învierea Domnului pe care astăzi o prăznuim este un prilej de înnoire a făgăduințelor făcute în numele nostru de nași, la Botez, ca să rămânem uniți cu Hristos, să credem Lui, ca unui împărat și Dumnezeu și să ne închinăm Lui – întreaga viață –, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimii Celei de-o-ființă și nedespărțite.

Este important să știm în ce fel să ne raportăm fi ecare, personal, la Hristos Cel Înviat, Care este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului (cf. Mt. 28, 20). Și El Însuși, Care este IUBIREA (cf. 1 In. 4, 8) – și nu doar o are pentru fi ecare dintre noi, personalizat – ne-a arătat că iubirea este modul nostru firesc de raportare la El, ca răspuns la... Citeste articolul

După ce, în decembrie, am contemplat Taina Întrupării lui Dumnezeu, iar în ianuarie am contemplat Arătarea Sa cea în Treime, la Iordan; după ce am auzit îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul și apoi pe cel al Domnului, zicându‑ne: Pocăiți‑vă, că s‑a apropiat Împărăția cerurilor (cf. Mt. 3, 2; 4, 17), în duminicile din luna februarie ni se... Citeste articolul

Cuvânt la Nașterea Domnului
17 Decembrie 2012

Cuvânt la Nașterea Domnului

Astăzi Hristos se naște și prunc se face pentru noi! Să‑L slăvim și noi, împreună cu magii și cu păstorii, daruri duhovnicești aducându‑i! Astăzi Domnul vine la noi din ceruri, născându‑Se din Fecioara Curată! Să‑L întâmpinăm și noi cu sufletul gătit de sărbătoare! Astăzi Dumnezeu se pogoară la noi, pe pământ, făcându‑Se unul dintre noi, ca noi... Citeste articolul

Cuvânt la Noul An Bisericesc
15 Septembrie 2012

Cuvânt la Noul An Bisericesc

Dacă anul calendaristic se sfârşeşte la 31 decembrie şi reîncepe la 1 ianuarie, Anul Bisericesc se sfârşeşte la 31 august şi reîncepe la 1 septembrie. Motivaţia este legată de faptul că, bisericeşte şi creştineşte, anul începe cu praznicul Naşterii Maicii Domnului, prin care se împlineşte lucrarea cea mântuitoare a venirii în trup a Domnului Hristos, şi se... Citeste articolul

Perioada de post al Paştilor sau al Păresimilor, cum i se spune în popor (lat. quaresima – patruzeci, cu referire la numărul zilelor postului), pe care o petrecem, are la jumătatea ei un moment de „înălţare”, care este Duminica Sfintei Cruci. În acest an, acest moment se întâlneşte, în duminica următoare, cu unul dintre cele mai mari şi mai importante... Citeste articolul

GÂNDURI LA ZECE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA MITROPOLIEI NOASTRE
5 Octombrie 2011

GÂNDURI LA ZECE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA MITROPOLIEI NOASTRE

Dacă vremurilor în care trăim li se potriveşte mai bine ca oricând zicala latinească tempus fugit („timpul fuge”), aceasta se potriveşte, de bună seamă, şi cu privire la cei zece ani de când Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale a fost ridicată, prin hotărârea Sfântului Sinod, la statutul de Mitropolie, iar întâistătătorul ei, Înaltpreasfinţitul Iosif, la rang de mitropolit, în data de 21 octombrie 2001.

Dacă în planul veşniciei zece ani reprezintă foarte puţin, în planul slujirii şi al vieţii în Hristos a clerului şi a credincioşilor Mitropoliei noastre aceşti zece ani înseamnă o multitudine de evenimente, de jertfe, de încercări şi de împliniri care fac ca această perioadă să se resimtă, pentru cei ce sunt implicaţi direct, ca fiind mult mai lungă. Truda cu timp şi... Citeste articolul

ORICINE VA CHEMA NUMELE DOMNULUI VA FI MANTUIT (Ioil 2,32; F. Ap.2, 21)
1 Iunie 2011

ORICINE VA CHEMA NUMELE DOMNULUI VA FI MANTUIT (Ioil 2,32; F. Ap.2, 21)

În această vreme de frământare şi neaşezare, în care toată lumea se plânge că e foarte greu sau chiar imposibil să te rogi, pogorârea Sfântului Duh – Mângâietorul – vine cu o mare mângâiere pentru tot sufletul care se nevoieşte pentru mântuire.  

Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, adică la cincizeci de zile de la Înviere, ne deschide, după cele şapte săptămâni (la fel ca şi număr cu cele ale Postului Mare), o a Opta Săptămână care le încoronează pe celelalte, plinindu‑le, aşa cum şi Săptămâna Luminată le plineşte pe cele şapte ale Postului, ieşind din sfera timpului „ordinar”, spre a... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni