Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Decembrie 2014 Ora: 15:14

Cuvânt la Nașterea Domnului

(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului, Roma, 2013)

La acest luminos Praznic al Naşterii Domnului Hristos şi al Arătării în Trup a lui Dumnezeu, ne întâmpină cuvintele ros­tite de înger către păstorii din Bethleem: Nu vă temeţi, că iată vă vestesc vouă bucurie mare care este pentru tot poporul, că S-a născut vouă astăzi Mântuitor Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Si acesta este semnul pentru voi: veţi afla prunc înfăşat şi culcat în iesle.

Să luăm aminte mai întâi la primul în­demn: Nu vă temeţi!

Vestea venirii lui Dumnezeu la noi, în chip de prunc gingaş şi plăpând, are darul de a alunga orice teamă şi orice neliniş­te, Căci – de acum – cu noi este Dumne­zeu! Aceasta are o însemnătate şi mai mare în vremurile noastre când, din lipsă de credinţă în Dumnezeu şi în prezenţa Lui în realitatea cotidiană în care trăim, avem tendinţa să devenim tot mai temători faţă de cei ce ne înconjoară şi faţă de tot ce ni se poate întâmpla, nouă şi celor dragi nouă... Vestirea venirii şi arătării în trup omenesc a lui Dumnezeu aduce cu sine siguranţă şi încredere, pentru a ne putea din nou bucu­ra de Domnul şi de cei ce ne înconjoară, alungând din inima noastră orice suspiciu­ne şi frică, pentru că astăzi S-a născut nouă Mântuitor.

De aceea, suntem invitaţi să luăm acest astăziîn sensul lui propriu, pentru că prăznuirea Naşterii Domnului este mult mai mult decât o comemorarea evenimentului petrecut cu peste două mii de ani în urmă, ea dăruindu-ne privilegiul de a fi contem­porani cu ceea ce s-a petrecut o dată în is­torie, împărtăşindu-ne şi noi astăzide cele auzite şi văzute de cei ce trăiau în acea vre­me.

Astăzinoi suntem, aşadar, cei cărora ni se adresează cuvintele: Nu vă temeţi, că iată vă vestesc bucurie mare!... că S-a născut vouă astăzi Mântuitor... Să se deschidă, deci, fiecare inimă si să primească aceste cuvinte în ea, ca într-un altar, în care acestea să ia trupsi să devi­nă realitate! Să se facă inima noastră astăzi pământ pregătit care să pri­mească buna vestire a întrupării Dumnezeului nostru, ca pe o sămân­ţă purtătoare a rodului celui vinde­cător si înnoitor al vieţii si al doriri­lor noastre, căci numai asa vom putea vedea vestejindu-se în noi gânduri­le si tulburările ucigătoare de suflet ale Irodului minţii si simţirii noas­tre, care uită de Dumnezeu si se în­chină la idolii cu care o ispiteşte lu­mea aceasta.

Tot asa să primim si să auzim si cântarea îngerilor vestitori ai Nasterii Fiului lui Dumnezeu, zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, întru oameni bunăvoire!, si să ne-o însusim si să o facem a noastră, făcându-i gândul nostru chivot si inima noastră biserică pri­mitoare si călduroasă, în care să vină si să-Şi facă sălas Cel Care S-a pogo­rât la noi dintru slava cea de suspe care o cântă fără-ncetare puterile ceresti.

Dar pentru a ne bucura de pacea pe care o aduce Nasterea Domnului, se cere si din partea noastră ceva, nu eforturi sau sacrificii peste puterile noastre, ci doar atât: bună-voire.

Toată lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu cu noi si cu Omul în­treg depinde de această condiţie: de bună-voirea mea, a noastră. De altfel, una dintre posibilele interpretări ale aces­tei cântări îngereşti este: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace întru (sau la) oamenii bunei-voiri. De remarcat că bună-voirea ce ni se cere nu este altceva decât răspunsul la bună-voirea lui Dumnezeu de a Se întrupa şi de a Se pogorî la noi (aşa cum cântăm mereu, la al doilea antifon al Liturghiei: Unule-născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumne­zeu Care..., ai binevoit, pentru mântui­rea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu).

Să ne deschidem, aşadar, inima cu bună-voire spre Cel întru Care Însuşi Dumnezeu-Tatăl a binevoit,aşa cum ne-a arătat, atât la botezul Său în Iordan, cât şi la Schim­barea Sa la Faţă, pe Tabor. Să răspundem cu bună-voire Bunăvoirii lui Dumnezeu de a veni la noi pentru a închide prăpastia care s-a deschis prin căderea lui Adam şi pentru a ne redeschide calea spre Împără­ţia Sa cea cerească. Făcând astfel, paceaves­tită şi cântată de îngeri se revarsă întru noi şi peste noi, în casele şi în familiile noastre şi în toată viaţa noastră, atât de lipsite une­ori de acest dar ceresc.

Dar mai este ceva. După cum se poate observa, Evanghelia ne spune că, auzind cântarea îngerilor, păstorii s-au îndemnat, îndată, unul pe altul, zicând: Să mergem la Bethleem şi să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul l-a făcut cunoscut nouă. Şi au venit degrab şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pruncul cul­cat în iesle.

Aşa precum odinioară păstorii au lăsat toate şi îndată au alergat ca să vadă plini­rea acestor cuvinte, tot aşa şi noi ne îndrep­tăm astăzi spre biserică, pentru a ne face părtaşi la bucuria venirii pe lume a Mân­tuitorului şi avem privilegiul să-L contem­plăm, la rându-ne, în icoana Praznicului, pe Cel născut în iesle, precum au făcut-o aceia în Peştera din Bethleem.

Să ne închinăm şi noi, astăzi, precum au făcut păstorii şi Magii veniţi din Răsărit, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu şi aducându-I darurile cele preţioase ale inimii: mulţumire, recunoştinţă, smerită-cugetare, blândeţe, mărinimieşi mai ales Amin-ul nostru sincer şi deschis la toa­te cele pe care Cel Ce S-a născut ne în­deamnă să le păzim şi să le împlinim. Să cerem deci şi să dăm astăzi iertare, frate la frate, copii la părinţi şi părinţi la copii, soţi la soţii şi soţiile la soţi, să dăm iertare as­tăzi chiar şi vrăjmaşilor noştri, pentru că as­tăzi S-a născut nouă Mântuitor Care ne-a împăcat cu Cerul, neaşteptând de la noi decât bună-voire.

Cu neclintită nădejde în mila şi ajuto­rul iubitorului de oameni Dumnezeu,

Vă îmbrăţişează pe toţi al vostru părinte şi în­drumător pe calea mântuirii, în aceste vre­muri de încercare şi strâmtorare,

† Episcopul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni