Adaugat la: 7 Noiembrie 2017 Ora: 15:14

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina cea preaînțeleaptă

25 Noiembrie1

Născută în Alexandria, capitala Egiptului şi metropolă a ştiinţelor şi artelor, Ecaterina era fiica unui nobil bogat şi cu multă trecere, pe nume Constus (sau Cestus). Pe lângă viţa sa nobilă, Domnul o înzestrase cu o frumuseţe nemaiîntâlnită, toţi cei care o vedeau fiind cuprinşi de admiraţie. Mai mult, îi dăruise şi o inteligenţă ieşită din comun. Tânăra a urmat şcolile celor mai buni dascăli şi ale celor mai de seamă filozofi. A învăţat a tâlcui până şi cele mai încâlcite raţionamente, precum şi sistemele filozofice ale lui Aristotel, Platon şi ale ucenicilor mai noi ai aces­tora. Era, de asemenea, iscusită în arta retoricii, cunoştea operele marilor poeţi, de la Homer până la Virgiliu, şi putea să discute pe orice temă în mai multe limbi pe care le deprinsese stând în preajma învăţaţilor şi a călătorilor care veneau să vieţuiască în acest oraş cosmopolit. Studiase toate ştiinţele naturii, dar mai ales medicina, şi nici un do­meniu al înţelepciunii omeneşti nu rămânea necercetat de mintea sa ascuţită şi înse­tată de cunoaştere. La doar optsprezece ani ajunsese într-atât de învăţată, încât era ad­mirată de cei mai încercaţi bătrâni. Reputaţia aceasta, viţa sa nobilă, frumuseţea şi bogăţia o făceau dorită de mulţi pretendenţi, care veneau să o ceară în căsătorie. Ecaterina, simţind însă tainic că fecioria e mai de preţ, refuza toate cererile şi le spusese părinţilor săi că avea să accepte ca mire doar un tânăr ce o putea egala ca nobleţe, bo­găţie, frumuseţe şi înţelepciune.

Mama ei, temându-se că nu avea să gă­sească un asemenea tânăr, a trimis-o pe fată să ceară sfat de la un sfânt pustnic creştin care vieţuia în afara oraşului. Acesta i-a spus Ecaterinei că el cunoştea un astfel de om şi că înţelepciunea acestuia era cu mult mai mare decât se putea crede, căci ea era obâr­şia tuturor celor văzute şi nevăzute. Omul acela nu a dobândit această înţelepciune, pentru că o are dintotdeauna. Şi nobleţea sa este mai mare decât se poate crede, căci are putere asupra întregului univers şi a cre­at lumea prin puterea Sa. Stăpânul lumii, Început al oricărei înţelepciuni şi al orică­rei ştiinţe, este – i-a spus Bătrânul – cel mai frumos dintre fiii oamenilor, căci este Dumnezeu întrupat: Fiul şi Cuvântul veş­nic al Tatălui, Care S-a făcut om pentru mântuirea noastră şi Care doreşte să Se unească cu orice suflet curat. Apoi pustni­cul a slobozit-o, dăruindu-i o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu purtându-L în braţe pe Hristos prunc. În noap­tea ce a urmat, Maica Domnului s-a arătat Ecaterinei, însă Hristos stătea cu spatele şi nu voia să o privească, spunând că este urâ­tă şi spurcată, căci se afla încă sub gheara morţii şi a păcatului. Tulburată peste mă­sură, Ecaterina s-a dus la pustnic, care a în­văţat-o tainele credinţei şi a făcut-o să re­nască pentru viaţa cea veşnică prin baia Sfântului Botez. Maica Domnului i s-a ară­tat iarăşi, purtându-L în braţe pe Hristos, Care strălucea de bucurie. „Iat-o de acum strălucitoare şi frumoasă, bogată şi cu ade­vărat înţeleaptă – a spus Domnul; acum o primesc ca pe logodnica mea cea preacu­rată!” Pentru a-i pecetlui logodna cereas­că, Maica Domnului a pus un inel în dege­tul fetei, făcând-o să făgăduiască că nu avea să accepte nici un alt mire pe pământ.

Însă în acea vreme Împăratul Maximin Daia (305-311)2, urmând lui Diocleţian, voia să-i silească pe toţi supuşii săi să aducă jertfe idoleşti în semn de supunere faţă de el, iar cei ce nu primeau erau supuşi la chi­nuri şi daţi morţii. Cum astfel de ritualuri nelegiuite aveau loc şi în Alexandria, Ecaterina s-a înfăţişat dinaintea împăratu­lui, în templu, i-a adus omagiul de suveran, însă a condamnat cu asprime închinarea la idoli. Uluit mai întâi de frumuseţea fără sea­măn a tinerei fecioare şi de îndrăzneala aces­teia, împăratul a ascultat raţionamentul său şi a fost cucerit de înţelepciunea de care dă­dea dovadă. Ecaterina i-a propus să înfrun­te într-o discuţie publică pe înţelepţii şi re­torii cei mai de seamă din imperiu. Suveranul a primit şi a trimis mesageri în tot imperiul pentru a-i aduna pe înţelepţi, pe filozofi, pe retori şi pe dialecticieni. Aceştia au venit în număr de cincizeci3 la Alexandria şi s-au în­făţişat dinaintea împăratului şi a mulţimii adunate în amfiteatru, având-o în faţa lor pe tânăra cea plăpândă, singură, luminată însă de harul Duhului Sfânt. Ecaterinei nu îi era deloc teamă de ei, căci i se arătase Sfântul Arhanghel Mihail pentru a o încredinţa că Domnul avea să vorbească prin gura sa, în­vingând înţelepciunea lumii acesteia prin Înţelepciunea cea de sus. Întărită astfel în hotărârea sa, Ecaterina a arătat care erau gre­şelile si contradicţiile oracolelor, ale poeţi­lor şi filozofilor. Tânăra a demonstrat că ei înşişi recunoscuseră că presupuşii zei ai pă­gânilor sunt demoni şi manifestări ale pati­milor omeneşti. Pentru a-şi justifica argu­mentele, sfânta a făcut apel la prevestirile Sibilei şi ale lui Apollo, care anunţau în chip neclar Întruparea Domnului şi Patimile cele mântuitoare ale Fiului lui Dumnezeu. Sfânta a demascat fabulele şi miturile, proclamând că lumea fusese creată din nimic de Unul Dumnezeu adevărat şi pururea veşnic şi că omul a fost eliberat din moarte prin întru­parea Fiului cel Unul Născut al Tatălui. Reduşi la tăcere, retorii şi-au recunoscut gre­şeala şi au cerut sfintei să primească Sfântul Botez. Cuprins de mânie la vederea acestui eşec, împăratul a poruncit să fie arestaţi cei cincizeci de înţelepţi, apoi i-a condamnat să piară în foc în ziua de 17 noiembrie.

După ce a încercat, prin felurite lingu­şiri, să o convingă pe Ecaterina, suveranul a poruncit să fie pusă la cazne şi a aruncat-o în temniţă, aşteptând să fie fabricat un in­strument de tortură înspăimântător, alcă­tuit din patru roţi pline de cuie şi legate îm­preună printr-un ax. De cum a fost gata, sfânta a fost legată de el; însă un înger a ve­nit să o elibereze, iar carul morţii a prins a coborî la vale, ucigând numeroşi păgâni în calea sa. Văzând acestea, soţia împăratului a trecut şi ea la dreapta credinţă4 şi s-a dus s-o cerceteze pe sfânta muceniţă în închi­soare, dimpreună cu generalul Porfirie – un prieten apropiat al suveranului – şi două sute de soldaţi, care au devenit la rândul lor ucenici ai lui Hristos. Sfânta Ecaterina i-a primit cu bucurie şi le-a prorocit că aveau să primească în curând cununa ce le este gătită vitejilor atleţi ai lui Hristos. Aflând împăratul despre trădarea apropiaţilor săi, s-a umplut de mânie şi, uitând de orice sim­ţământ omenesc, a poruncit să fie chinui­tă în chip crud şi soţia sa, apoi a pus să i se taie capul în ziua de 23 noiembrie şi să fie daţi la moarte Porfirie şi soldaţii. În ziua de 25 noiembrie, Ecaterina a fost scoasă din temniţă şi adusă în faţa tribunalului, mai frumoasă decât atunci când fusese arunca­tă în închisoare şi strălucind întru totul de bucuria cea cerească, fiindcă vedea că se apropia ziua unirii sale cu Hristos. Sfânta a fost dusă în afara oraşului şi, după ce a înălţat Domnului o rugăciune de mulţumi­re pentru descoperirea comorii de mult preţ a înţelepciunii, i s-a tăiat capul.

Au venit atunci doi îngeri şi au purtat trupul ei din Alexandria pe Muntele Sinai. Acolo a fost desscoperit în veacul al VlII-lea de un pustnic care vieţuia în apro­piere. Sfintele moaşte au fost strămutate la mănăstirea ce fusese întemeiată în vea­cul al VI-lea de Împăratul Iustinian5 şi se află acolo şi în zilele noastre; ele izvorăsc un miros ceresc şi înfăptuiesc nenumăra­te minuni.

Note:

1. În această zi este Odovania praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică. Până în veacul al XVI-lea, pomenirea Sfintei Ecaterina era prăznuită pe data de 24 noiembrie, cum se face în continuare în Biserica Rusă. Conform unei note a lui Bartolomeu de Cutlumuş din Minei,se pare că Părinţii din Sinai au mutat prăznuirea sa pe 25, pentru a arăta cât de importantă este. Unii istorici au emis ipote­za că ViaţaSfintei Ecaterina a fost influenţată de episodul uciderii filozoafei Hypatia de către plebea din Alexandria în martie 414 (cf. Socrate, Ist. bis.VII, 15). Alţii au asemănat-o cu Doroteea, creş­tină de seamă din Alexandria, care, refuzând avansurile lui Maximin Daia, a fost trimisă în exil de că­tre acesta după ce i s-au luat toate bunurile, însă nu a fost supusă la chinuri (cf. Eusebiu, Ist. bis. VIII, 14). În orice caz, se pare că sfânta a primit numele de Ecaterina, a cărui rădăcină înseamnă „purita­te”, după trecerea ei la creştinism sau în urma unor minuni pe care le-a înfăptuit.
2. După alte variante ale Vieţiiei, ar fi vorba de Maxenţiu.
3. După varianta veche a Vieţiiei. Sfântul Simeon Metafrastul şi sinaxarele vorbesc de 150 de retori.
4. Unele sinaxare o numesc Vasilissa, poate din pricina confuziei cu substantivul comun care înseamnă „regină”, „împărăteasă”.
5. Mănăstirea a primit definitiv numele Sfintei Eca­terina abia în secolul al XlV-lea (cf. 30 martie).

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni