Adaugat la: 4 Iulie 2014 Ora: 15:14

Euharistia

Euharistia

EUHARISTIA[1] (evxapiaria, y - euha­ristia, i= mulţumire, recunoştinţă). Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie este piatra de temelie a cultului creştin sau a Legii celei Noi, pusă de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină (ultima cină pascală pe care o ia cu ucenicii Săi), când ,,a luat Iisus pâine şi, binecuvântând, a frânt şi le-a dat lor (ucenicilor) şi a zis: «Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu». Şi, luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi. Şi a zis lor: «Acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă»” (Mc 14, 22-24; cf. Mt 26, 26-28). Iisus prefigurează acum, în chip nesângeros, Jertfa sângeroasă pe care avea s-o aducă pe Golgota, ca expre­sie supremă a iubirii Sale pentru oameni. Prin instituirea Sfintei Euharistii, Iisus pune nu numai temelia cultului creştin, „a Legii celei Noi”, care trebuia să perpe­tueze pomenirea Jertfei Sale şi legătura Sa permanentă cu credincioşii, ci fixează şi materia nesângeroasă a Euharistiei (pâi­nea şi vinul), precum şi ritualul euharis- tic, formele noului cult, din care se vor dezvolta treptat, mai târziu, toate celelal­te forme ale sale (rugăciunea şi lauda lui Dumnezeu, citiri din cărţile sfinte, cântă­rile religioase etc.).

Euharistia, ca fundament al Sfintei Liturghii, nu este un simplu act sacra­mental, ci o continuă actualizare a actu­lui răscumpărător al Jertfei şi Învierii lui Hristos. De aceea spune Sf. Apostol Pavel: „Hristos, Cel ce a murit, şi mai ales Cel ce a înviat, Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru noi” (Rm 8, 34), „aducând o singură jertfă pentru păcate, a şezut în vecii vecilor de-a dreapta lui Dumnezeu... Căci printr-o singură jertfă adusă, a adus la veşnică desăvârşire pe cei ce se sfinţesc” (Ev 10, 12 şi 14). Această sfinţire înseamnă cu­răţirea de păcatele noastre prin comuni­unea cu Iisus Hristos, primind Taina Împărtăşaniei, adică Trupul şi Sângele Său, sub forma pâinii şi a vinului care s-au sfinţit la Sfânta Liturghie.

Pregătirea pentru primirea Sfintei Împărtăşanii se face atât prin post şi rugă­ciune, cât şi prin mărturisirea păcatelor (spovedania) şi împăcarea cu toţi, „iertă­ciunea”, cum o numeşte poporul (Mt 5, 23-24; Mc 11, 25-26), iar în ziua respec­tivă, înainte de Împărtăşanie, nu se va mân­ca nimic. Împărtăşirea este taina tainelor, prin care se realizează unirea credincio­sului creştin cu Iisus Hristos, cu Trupul şi Sângele Său (sub forma pâinii şi a vinului

Sfintei Împărtăşanii). Actul împărtăşirii are loc în cursul Sfintei Liturghii, după ce preotul zice: „Să luăm aminte! Sfintele, sfinţilor”, iar strana (poporul) răspunde: „Unul sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl, Amin!”. Atunci credincioşii care sunt pregătiţi (adi­că s-au spovedit, s-au împăcat cu toţi, ier­tând şi cerând iertare) vin în faţa altaru­lui, la uşile împărăteşti, şi primesc Sfânta Împărtăşanie.

Note:

 

  1. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Prof. Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului LAURENŢIU, Mitro­politul Ardealului, Editura Andreiana, Sibiu, 2010, pp. 147-148.

Euharistia

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni