Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 10 Martie 2015 Ora: 15:14

Cardul de sănătate. Instrument statistic, diavolesc sau semn apocaliptic?

Ministerul Sănătăţii din Ro­mânia distribuie de ceva timp cardul de sănătate fie­cărui cetăţean ce are acest drept. Asemenea fiecărei noutăţi, cardul a delimitat societatea, ca oricând altcândva, în trei curente de opinie: primitorii, respingătorii şi neutrii. Aceştia din urmă vor adera la un moment dat la unul din celelalte două grupuri. Problema fierbin­te care s-a ridicat este dacă acest card, considerat de respingători instrument diavo­lesc şi semn apocaliptic, se poate încadra în descrierea celor care îl resping.

Mai întâi, ne interesează aspectele tehnice şi caracteristicile privind forma şi denumirea acestei bucăţi dreptunghiulare de plastic. Cardul de sănătate este o cartelă magnetică, asemănătoare celei folo­site de băncile comerciale, ce conţine încorporat un mic dispozitiv capabil să memoreze date (cip de memorie) privi­toare la deţinător. Pe lângă datele genera­le, identitate, domiciliu, cardul va mai conţine istoricul stării de sănătate a paci­entului (proprietarului). Scopul său este să uşureze munca medicilor şi a asisten­telor medicale, dar şi să ofere un plus de calitate a diagnosticului şi implicit trata­mentului de urmat.

La acest aspect adaug că datele cetă­ţenilor români sunt oricum de mult sto­cate în sistem informatizat, de mai bine de 15 ani, primul exemplu fiind cartea de identitate, de forma unui card plasticat, ce conţine codificat în ultimele două rânduri de caractere imprimate tocmai respectivele date. Un alt card este permi­sul de conducere, de asemenea cu date stocate în sistem informatizat şi codifi­cat. Foarte mulţi români deţin carduri de la bănci comerciale pentru salarii sau alte drepturi ori pur şi simplu pentru banii depuşi.

Marile magazine şi multe alte soci­etăţi comerciale au oferit carduri de cli­ent, de fidelizare ş.a., iar prin accesarea unui simplu cod al cardului sunt în po­sesia datelor furnizate de deţinător la în­scriere. Legitimaţiile de serviciu, plasti- cate, sunt carduri ce deţin informaţii despre posesor şi îi atestă calitatea. În ţă­rile occidentale aceste carduri, inclusiv cel de sănătate, există şi funcţionează de aproape zece ani.

De ce să fi apărut această isterie la o parte dintre români? O clarificare nece­sară cred că ar fi explicarea denumirii de card, pe care unii, probabil dintre cei de care am amintit într-un articol1 din aceas­tă revistă, o identifică prin anagramare a fi cuvântul drac. Îi liniştesc pe toţi spunându-le că în alte limbi anagramarea cuvân­tului cardnu duce la acelaşi rezultat şi ar fi o dovadă de maximă lipsă de smerenie să credem că doar noi, românii, suntem creştinii ortodocşi chemaţi să ne opunem antihristului.

Isteria a provocat şi o reacţie necesa­ră din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care nu identifică acest card ca pe un instrument drăcesc sau semn apocaliptic, lăsând la alegerea fiecăruia cum să procedeze. Este periculos să con­chidem din aceasta că Biserica Ortodoxă Română a forţat în vreun fel conştiinţa respingătorilor. Dimpotrivă, a solicitat Casei Naţionale de Sănătate să caute al­ternative şi pentru aceştia, ca să nu fie pri­vaţi de asistenţa medicală.

Poate fi astfel etichetată ca instrument diavolesc această cartelă electronică? Urmăreşte cumva sistemul sanitar altce­va decât intervenţia mult mai simplifica­tă în prevenirea şi combaterea bolilor? Există un singur răspuns: NU.

Semnul apocaliptic atribuit cardului de sănătate şi distribuirii sale are însă o origine aproape la fel de veche ca Biserica însăşi. Încă din vremea Sfântului Apostol Pavel apăruseră în Tesalonic creştini care anunţau a doua venire a lui Hristos, Parousia. Acestora Apostolul le scrie lă­murit că nu poate fi ştiută de nimeni din cei de pe pământ şi că mult mai impor­tantă este starea în care vor fi găsiţi (I Tes. 5, 1-24). Cartea Apocalipsei, al cărui titlu nu înseamnă sfârşit,ci descoperire, revela­ţie, avertizează despre antihrist şi venirea sa dimpreună cu evenimentele premergă­toare şi consecinţe. Antihrist,aşa cum re­iese din nume, se înţelege ca împotrivitor al lui Hristos. Împotrivirea se poate înfăp­tui prin două mijloace, gândirea, al cărui simbol biblic este fruntea, şi faptele, sim­bolizate prin mâna dreaptă. Este adevărat că Apocalipsa personifică antihristul printr-o fiară, simbolul răului şi al răutăţii, o fiară care „sileşte” toate categoriile socia­le să îi adopte gândirea şi să îi urmeze fap­tele, astfel putând avea o relaţie de schimb cu „fiara”, cumpărare-vânzare. Ceilalţi care nu acceptă ideile şi faptele anticreştine promovate de antihrist sunt excluşi de la relaţia cu acesta.

Devine astfel imperios să ne întrebăm de unde interpretarea că posesia unei legi­timaţii medicale cu sistem informatic de memorare a datelor personale poate însem­na acceptarea „pecetei fiarei”? Mai degra­bă trebuie să fim cu mintea trează în a-L urma pe Hristos, astfel evitând a purta în minte gânduri necreştine şi, străduindu-ne spre multe fapte bune şi prin înfrânarea de la rău, să ne împotrivim pecetluirii cu gân­duri şi fapte şoptite de diavol, fiara. Atunci când Hristos ne cheamă la comuniune cu Biserica, iar prin gânduri şi fapte ne împo­trivim, putem noi „cumpăra” ceva de la El sau avem ce „vinde” Cerului pentru care să putem primi mântuirea? Suntem pro sau anti Hristos?

Numărul 6 este, în Biblie, simbolul ne­desăvârşirii, care, repetat de trei ori, simbo­lizează nedesăvârşirea absolută, 666. De aceea, toţi care îl resping pe Hristos şi nu se întorc la El prin pocăinţă nu se pot desăvâr­şi, nu pot atinge ţelul vieţii creştine, îndum- nezeirea după har, iar nu după fiinţă.

Este bine pentru cei care au creat iste­ria alarmistă a respingerii cardului de sănă­tate să citească şi primele versete ale capi­tolului 14 din Apocalipsă şi să nu se rezume doar la ultimele din capitolul 13. Acolo con­cluzia este clară, sunt împotriva lui Hristos cei care gândesc şi fac răul, urmează fiarei ca lucrători ai nedesăvârşirii. Sunt ai lui Hristos cei care nu au nicio relaţie cu fiara, „aveau numele Lui şi numele Tatălui Lui scris pe frunţile lor” (Ap 14, 1).

Note:

1Terminologia biblică. Trecut şi actualitate.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni