Puterea iubirii
25 Martie 2023

Puterea iubirii

Una din îndatoririle principale ale episcopului, împreună cu cea de liturghisitor, de catehet și de săvârșitor al Sfintelor Taine, este cea de păstor al turmei sale. Aceasta înseamnă că el este cap al ei – ca cel ce merge înaintea ei, o călăuzeşte şi o îndrumă –, altfel spus conducător al ei; el veghează (potrivit înţelesului prim al cuvântului episkopos) la buna rânduială din sânul ei; el este păzitorul ei, cel care o ocroteşte; el este cel care se îngrijeşte de fiecare oiţă, întărind-o dacă este slabă, oblojind-o dacă este bolnavă, plecând în căutarea ei dacă s-a rătăcit.  

Una din îndatoririle principale ale episcopului, împreună cu cea de liturghisitor, de catehet și de săvârșitor al Sfintelor Taine, este cea de păstor al turmei sale. Aceasta înseamnă că el este cap al ei – ca cel ce merge înaintea ei, o călăuzeşte şi o îndrumă –, altfel spus conducător al ei; el veghează (potrivit înţelesului prim al cuvântului... Citeste articolul

Episcopat și putere – duhul soborniciei
24 Martie 2023

Episcopat și putere – duhul soborniciei

Una dintre problemele Bisericii este că ascundem adesea ura, ranchiuna sau invidia prin teorii, prin recurgerea la sfintele canoane sau prin hotărâri repede calificate drept expresii ale puterii ecleziale, pe când ele nu sunt decât reflectarea unui autoritarism opresiv. Și în numele acestei puteri încercăm să înregimentăm pe oameni în certuri personale și partizane.

Problema cea mai gravă, foarte greu de rezolvat, rezidă în felul în care ne raportăm la puterea dumnezeiască. Unul din aspectele acestei probleme constă în faptul că puterea episcopului vine de la Dumnezeu. Așa cred Bisericile fidele tradiției străvechi. Rămâne însă o întrebare: cum știe un episcop că una sau alta din faptele sale, sau unul sau altul din cuvintele sale se... Citeste articolul

Originile instituției sinodale
19 Martie 2023

Originile instituției sinodale

de Mitropolitul Pergamului Ioan (Ziziulas) Instituția sinodală constituie, cel puțin pentru teologia ortodoxă, corpul administrativ și de structură canonică al Bisericii. Fiecare Biserică autocefală ortodoxă are propriul ei Sinod, și niciun alt legislator, bisericesc sau politic, nu ar putea să îi substituie un organ administrativ de o altă formă, fie el de natură colectivăsau individuală.

Acestea fiind spuse, trebuie să recu-noaștem poate că nu există o altă instituție atât de prost înțeleasă, fie de către Biserică sau de către statul însuși, decât instituția sinodală. Cele care constituie obiectul acestor neînțelegeri riscă atât faptul de a devia viața bisericească pe căi răzlețe și pline de peripeții cât și de a duce, în anumite... Citeste articolul

Taina hirotoniei
18 Martie 2023

Taina hirotoniei

Despre Taina Hirotoniei, Sfânta Biserică ne învață că prin intermediul ei, harul care săvârșește tainele se transmite prin succesiune din vremea Apostolilor și a lui Hristos Însuși, nu în sensul în care nicio Taină nu ar putea fi altfel săvârșită – în afara Hirotoniei – (întrucât fiecare creștin poate, prin Botezul pe care l-a primit,... Citeste articolul

11 Mai 2021

Două edicte ale Sfântului Împărat Constantin cel Mare în favoarea creștinilor

După victoria repurtată împotriva lui Maxențiu la Pons Milvius (28 octombrie 312), precedată de celebra viziune relatată de istoricul Eusebiu din Cezareea, în lucrarea sa Vita Constantini, precum şi de apologetul creştin Lactanţiu, în lucrarea De mortibus persecutorum, împăratul Constantin cel Mare (306‑337), deși nu s‑a botezat imediat, a devenit protectorul creștinilor. Maxențiu murind în luptă, împăratul Constantin a devenit singurul stăpân al părții apusene a Imperiului roman. 

Este cunoscut faptul că împăratul Constantin nu a repudiat dintr‑o dată moștenirea păgânismului, fiind atent la consecințele pe care le‑ar putea avea un asemenea act, atâta timp cât un segment important al imperiului promova încă religiile păgâne. Protectoratul său asupra creștinilor este scos însă în evidență de măsurile luate în favoarea acestora.... Citeste articolul

10 Aprilie 2019

Timpul pascal, o împărtășire din roadele Învierii dincolo de vremea tânguirii pentru păcate

„Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit”  (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt de învățătură pentru Sfânta și dumnezeiasca Înviere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos) Învierea Domnului este reper pentru întreaga noastră viață bisericească. Creștinul este fiu al Învierii (I Cor. 15, 20), născut spre Veșnicie ca persoană împlinită prin comuniunea cu Dumnezeu. Cei încreștinațiau puterea de a lepăda viața cea veche fiind „morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 6, 1), marcați de răstignirea împreună cu Hristos și de sălășluirea Fiului lui Dumnezeu în Omul cel Nou (Gal. 2, 20).

Toate rânduielile bisericești au vocația de a exprima perceptibil, prin gesturi și atitudini, această perspectivă. Este un timp pentru asumarea morții păcatului, prin pocăință, îngenunchere și asceză, și un alt timp pentru vădirea participării la Bucuria Învierii, prin Împărtășirea de cele Înalte. Astfel, în timpul Postului Mare trăim prima stare, pregătind vremea... Citeste articolul

10 Decembrie 2017

Perspectiva subliniată de Sfântul și Marele Sinod privind Sfânta Taină a Cununiei, și provocările actuale

Documentul intitulat Sfânta Taină a Căsătoriei şi impedimentele la aceasta este unul dintre cele mai importante texte adoptate de Sfântul şi Marele Sinod, un răspuns concret, de mare actualitate pentru viaţa şi misiunea Bisericii.

În primul paragraf al primei părţi sunt evocate două provocări majore: secularizarea şi relativismul moral la care Biserica aduce răspuns valorizând sacralitatea căsătoriei şi asumarea liberă a ceea ce Dumnezeu a binecuvântat de la facerea omului: unirea dintre bărbat şi femeie în libertate (§ 1)1. Această unire a fost rânduită nu numai pentru asigurarea... Citeste articolul

8 Noiembrie 2017

Problematica diasporei ortodoxe din perspectiva documentului Sfântului și Marelui Sinod

Documentul intitulat Diaspora ortodoxă este unul deosebit de important pentru viața Bisericii. Tematica abordată de acest document a fost pusă pe ordinea de zi deoarece, odată cu mișcările de populații de la începutul secolului XX, Biserica Ortodoxă și-a consolidat prezența în afara teritoriilor canonice tradiționale. Astfel a apărut o entitate canonică nouă, diaspora ortodoxă, care a fost percepută de la început ca o formă atipică de manifestare eclezială, la care Biserica trebuie să găsească soluțiile apropriate atât din punct de vedere canonic, cât și pastoral-misionar.

Unii consideră că diaspora ortodoxă revelează incapacitatea Bisericii noastre de a trăi o raportare coerentă la canonicitate. În sprijinul acestei poziții este pusă în evidență anomalia situării mai multor episcopi într-o singură cetate, semn al unei nerânduieli canonice cronicizate. Alții consideră că organizarea misiunii Bisericii ținând cont de particularitățile... Citeste articolul

10 Iulie 2017

Autonomia bisericească din perspectiva clarificărilore aduse de documentul Sfântului și Marelui Sinod

Instituţia autonomiei este prezentă în viaţa comunităţilor creştine încă din perioa­da apostolică. Deplina responsabilitate a Bisericilor locale, subliniată încă din Fap­tele Apostolilor, epistolele şi scrierile apostolice, a fost întotdeauna pusă în legă­tură cu principiul coresponsabilităţii în întregul corp eclezial1. Astfel, autonomia a fost încadrată în sinodalitate, iar sinodalitatea a consolidat autonomia2.

În secolele IV-V,punând în valoare organizarea politică a imperiului, Biserica a structurat un sistem mitropolitan, conferindu-i acestuia toate elementele de autonomie3. Urmând evoluţia organizării de stat, structurile instituţionale bisericeşti s-au pliat pe modelul civil, ajungându-se la sfârşitul secolului al IV-lea la o organizare supramitropolitană care a subliniat... Citeste articolul

4 Iunie 2017

Documentele adoptate de Sfântul și Marele Sinod

Importanța postului și respectarea lui astăzi Începând cu acest număr al revis­tei Apostolia,voi prezenta docu­mentele adoptate de Sfântul şi Marele Sinod, încercând să su­bliniez cele mai importante as­pecte şi să pun în evidenţă impac­tul acestora asupra vieţii bisericeşti.

Aşa cum am arătat în textele anterioare, la constituirea ordinii de zi s-a pornit, în 1961, de la o listă de mai bine de 100 de su­biecte care necesită o abordare interortodoxă. Având în vedere că o discuţie pe tema­tici atât de ample ar fi pus serioase probleme de timp şi de metodă, subiectele au fost gru­pate în câteva mari categorii şi în cele din... Citeste articolul

6 Mai 2017

Cadrul de organizare și funcționare a Sfântului și Marelui Sinod

În textul precedent am pus în evidenţă etapele pregătitoare ale Sfântului şi Marelui Sinod întrunit în Creta. Am putut constata că de la prima iniţiativă până la decizia Bisericilor autocefale de a încuviinţa orga­nizarea dialogului interortodox au trecut aproape 50 de ani, şi a mai fost nevoie de alţi 65 de ani pentru concretizarea iniţiativei. În aceşti 115 ani Bisericile ortodoxe auto­cefale au ajuns la conştientizarea nevoii de manifestare în unitate şi au dobândit experienţa comunicării pe teme precise.

Pe măsură ce se contura consensul în privinţa nevoii convocării Sinodului, s-a simţit nevoia structurării unei proceduri care să încadreze organizarea şi funcţionarea acestuia. Tradiţia canonică nu ne-a transmis reguli stricte pentru organizarea unui Sinod. Singurele precizări ale Sfintelor canoane se referă la convocarea sinoadelor provinciale şi prezidarea acestora. Toate celelalte... Citeste articolul

6 Aprilie 2017

Calea Spre Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe întrunit în Creta

Așa cum am putut observa în textul precedent,Biserica a asumat sinodalitatea, de la începuturile organizării ei, ca un cadru de manifestare a comuniunii, pornind de la modelul oferit de Sinodul apostolic. Natura sinodală a fost pusă în valoare și în dimensiunea canonică, prin exigența exprimată de Sfintele canoane ca toate aspectele de ordin doctrinar, pastoral și disciplinar să fie încadrate în  comuniunea sinodală.

În a doua parte a secolului XIX și începutul secolului XX pârghiile economice puse în mișcare de industrializare au avut ca și consecință nu numai o revoluție economică dar și o schimbare radicală a modului de comunicare și interacțiune. În acest context, ideile de emancipare națională exprimate în cadrul procesului de constituire a Statelor-Națiune în Occident au... Citeste articolul

Biserica, Trup al lui Hristos, este comunitatea celor care mărturisesc pe Dum­nezeu în Sfânta Treime, pe temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi par­ticipă la viaţa comunională prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice1. Din aceste afirmaţii înţelegem că principalul criteriu pe care Biserica îl asumă în manifestarea ei este... Citeste articolul

13 Ianuarie 2017

Sfântul și Marele Sinod, împliniri, provocări şi perspective

Întrunirea Sfântului si Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, în perioada Rusa­liilor a anului 2016, în Creta, a fost pen­tru întreaga Biserică un timp de împli­nire a unui deziderat vechi de mai bine de un secol, dar si un moment de conştientizare a provocărilor puse în evidenţă de reanimarea la nivel general a tradiţiei sinodale. Secolele XIX-XX, prin faptul că au fost vremuri în care s-au constituit Bisericile autocefale moderne, au valorizat într-un mod cu totul aparte sinodalitatea la nivel regional, tomosurilede pro­clamare a autocefaliilor modernesubliniind explicit că Sfântul Sinod al noii Biserici auto­cefale este cea mai înaltă instanţă de autorita­te bisericească, vector de unitate şi coresponsabilitate. Secolele XX-XXI, prin dinamica fără precedent în care a fost antrenată socie­tatea în ansamblu, dar şi Biserica, au vocaţia de a trece la un alt nivel şi din acest motiv este firesc să se constituie şi într-un timp de re-animarea sistemului sinodal la nivel general.

Chiar de la începutul procesului de iniţiere a proiectului unei mai eficiente co­municări şi manifestări a unităţii panorto­doxe, unii teologi au privit cu rezervă per­spectiva acestui nou început de drum1. Alţii au exprimat un entuziazm cu valenţe complexe2, pornind de la nevoia pe care o are Biserica Ortodoxă de a da un răspuns în faţa unei lumi care se întrevedea... Citeste articolul

8 Iunie 2016

Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, expresie a coresponsabilitătii eccleziale (2)

În continuarea prezentării din numărul anterior al revistei Apostolia, ne vom opri în cele ce urmează asupra ultimelor trei documente care vor fi prezentate Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ce se va întruni în perioada 16-27 iunie 2016 în Creta.

Dacă primele texte despre care am vorbit deja (Importanţapostului şi respectarea lui astăzi, Diaspora Ortodoxă şi Autonomia bisericească) privesc aspecte concrete, pre­ponderent din interiorul Bisericii Ortodoxe, următoarele teme pe care le vom prezen­ta în cele ce urmează (Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine,... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni