Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Aprilie 2017 Ora: 15:14

Pe drumul Crucii împreună cu Hristos, spre Înviere

Cuvânt la Învierea Domnului

Venim spre taina noptii celei sfinte a Învierii Domnului după ce am trecut prin marea taină a suferinţei Lui, culmi­nând cu răstignirea pe Cruce şi moartea. Gândindu-ne la Patimile şi Crucea Dom­nului, nu putem uita nici drumul până acolo făcut de El, Cel Unul din sânul Preasfintei Treimi, împlinind întru toate voia Tatălui ceresc. Iisus S-a identificat cu fie­care dintre cei în nevoi şi necazuri, pre­cum şi în bucuriile vieţii, redând vederea la orbi, îndreptând pe cei gârbovi şi paralizaţi, iertând şi înviind sufleteşte pe cei biruiţi de păcate grele, înviind morţii, aducând fiecăruia bucurii dumnezeieşti, după care sufletul omului suferind şi sin­gur tânjea. A adus lumină şi bucurie în ini­mile copiilor care Îl întâlneau, în inimile tinerilor care îşi începeau viaţa de fami­lie, în casele şi vieţile celor păcătoşi, pre­cum şi ale celor ce se considerau mai virtuoşi decât alţii, pe nimeni nu a uitat: pe cei săraci şi neînsemnaţi; pe cei bogaţi şi însemnaţi, dar singuri cu bogăţia lor; pe cei înţelepţi după lume, dar neştiutori de Dumnezeu; pe cei bolnavi şi deznădăjduiţi; pe cei văduvi şi orfani; pe cei flămânzi şi însetaţi de cuvântul lui Dumnezeu. A lumi­nat sufletele celor care căutau desăvârşirea în Dumnezeu şi ale celor care căutau iubi­rea cea netrecătoare. În schimb S-a lăsat jignit, scuipat, bătut, batjocorit, provocat, luat în râs, ignorat, trădat, minţit, vândut, încoronat cu spini, bătut în cuie si răstignit, împuns cu suliţa, omorât, îngropat. Toate acestea pentru a lua asu­pra Lui toate ale noastre, precum ne spune Sfântul Apos­tol Pavel: „că Hristos a murit pentru păcatele noastre...” (I Cor 15, 3).

Prin Cruce Dumnezeu Se apropie de noi, ni Se face cunoscut cum omul nu îsi putea închipui vreodată că Dumnezeu se va face. Se arată si ni Se descoperă smerit, jertfelnic si fără măsură de iubitor, atât de nemăsurat în iubirea Lui încât Dumnezeu fiind în chip, n-a soco­tit stirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a desertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oame­nilor, si la înfaţisare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, si încă moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 6-8). În acelasi timp, prin Cruce Dumnezeu ajunge la noi si ne cunoaste prin ea. „Şi chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: «Dacă voieste cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea si să urme­ze Mie.» (Mc 8, 34)”. S-a făcut ceea ce suntem, a luat crucea nostră si moartea si le-a transformat în binecu­vântare si chemare prin ea la El, Cel care a purtat-o fără rusine. Ne cheamă si pe noi si ne cunoaste, ne măsoară oarecum dragos­tea faţă de El prin crucea pe care o avem de purtat, dar pe care să o purtăm în numele Lui, precum El a purtat-o pe a noastră în numele nostru, fără să se rusineze. „Şi cel ce nu-si ia crucea sa si nu-Mi urmea­ză Mie, nu este vrednic de Mine” (Mt 10, 38). Iată cum ne cunoaste iubirea si credinţa în El. Aceasta a spus si tânărului care a venit să Îl întrebe ce îi lipseste pentru mântuire si pe care l-a îndrăgit din prima clipă: „Un lucru iţi mai lipseşte: Du-te, vinde tot ce ai şi dă-le săracilor şi vei avea comoară in cer; şi apoi, luând cru­cea, vino şi-Mi urmează Mie"(Mc 10, 21). Pe fiecare dintre noi ne cheamă spre a-I urma in purtarea crucii pentru El, precum El a purtat-o pentru noi.

Taina omului se oglindeşte in taina Fiului lui Dumnezeu cel întrupat pe care incepem să o intrezărim şi să o inţelegem împreună cu Sfinţii Apostoli in pelerina­jul Lui până la răstignire şi moarte, inţelegând că inainte de toate taina aceas­ta inseamnă ascultarea desăvârşită de Tatăl ceresc, ascultare prin care neamul ome­nesc este mântuit. Dar taina suferinţei şi răstignirii şi morţii lui Hristos se implineşte in taina Învierii, pe care o inţelegem ca împlinire desăvârşită a iubirii dumnezeieşti pentru noi, oamenii. Comuniunea de iu­bire a noastră cu Dumnezeu se reface in jertfa lui Hristos pe Cruce, care este semn veşnic de iubire, semn absolut de iubire şi care se implineşte in Înviere.

Atât cât am putut noi să Îl vedem şi să inţelegem, duhovniceşte, am călătorit cu Hristos pe calea Crucii, presărată cu toa­tă răutatea şi răzbunarea de care omul este capabil, dezlănţuite impotriva Lui din inimi rătăcite şi rănite de ură şi răzbuna­re, de neinţelegere şi necunoaştere, de judecată şi aşteptări nedrepte, şi am văzut şi inţeles că singura Lui armă pe care a folosit-o in apărarea Sa a fost dragostea. Întru El şi cu El, de asemenea singura noas­tră armă cu adevărat rămâne dragostea, pe care El ne-o dăruieşte şi prin Crucea

Sa o inrădăcinează şi in noi. Al nostru este să o facem să crească, urmând Lui, neruşinându-ne de numele Lui.

Dacă El a purtat pentru noi, şi nouă ne-a cerut să ne purtăm sarcinile şi nepuţintele unii altora, să ii vedem pe cei care se incovoaie sub greutatea vieţii lor. Să ne apropiem măcar de unul dintre mi­ile şi milioanele de fraţi ai noştri cu care se identifică Iisus, care au nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi purta crucea, şi să ii punem umărul nostru sprijin, precum a făcut-o Simon din Cirene pentru Crucea Domnului căzut sub povara ei. Dacă Hristos a căzut sub povara Crucii Sale, şi noi vom cădea, şi noi vom suferi, şi alţi mulţi in jurul nostru. Dar ridicându-ne şi punând umărul unii pentru alţii, rând pe rând ne vom putea ridica, având ca singu­ră armă dragostea, şi ea răstignită. Atât cât putem să o lăsăm să crească in noi prin dragostea lui Hristos prin care astăzi ne dezvăluie Taina Învierii Lui ca taină a învierii noastre.

Să ne bucurăm, iubiţi fraţi şi surori, cu toţii, căci iată sărbătorim omorârea morţii! Moartea şi-a găsit leacul! Domnul şi Mântuitorul nostru nu mai este in mor­mânt, a inviat şi a adus Lumina Învierii la tot omul care o caută şi o doreşte, pe toţi ne-a inviat prin Învierea Sa!

Hristos a Înviat !

Cu multă bucurie şi binecuvântare,

† Mitropolitul Iosif
(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Învierea Domnului 2016)
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni