Adaugat la: 7 Decembrie 2016 Ora: 15:14

Sfânta Mare Muceniţă Anastasia Văduva, numită şi Farmacolitrie, 22 Decembrie

Sfânta Anastasia1, al cărei nume înseamnă înviere,trăia la Roma în vremea domniei lui Diocleţian peste Imperiul roman (284-305). Era fiica unui pă­gân bogat şi vestit, numit Pretexatus, dar maica sa evlavioasă, Fausta, după ce a sădit în sufletul ei de copil primele seminţe ale credinţei, a încredinţat-o unui om vrednic de cinstire, plin de înţelepciune şi bun cunoscător al Sfin­telor Scripturi, Hrisogon, ca să-i transmită învăţătura despre Dumnezeu. După aceea, tatăl ei a măritat-o împotriva voinţei ei cu un om respingător, Publie, care nu se gân­dea decât cum să-şi satisfacă dorinţele trupeşti. Cu sufletul cuprins de dragostea pen­tru Mirele ceresc şi pentru fecioria care îl face pe om asemenea îngerilor, tânăra a re­uşit să evite relaţiile conjugale sub pretext că este bolnavă. Noaptea însă, ea se îmbrăca în straie simple, ca o femeie din popor, şi, însoţită de o servitoare, mergea să-i cerceteze pe ostaşii lui Hristos închişi în temniţele împăratului din pricina credinţei lor. Reuşea să intre dând paznicilor aur cu nemiluita, şi aducea, cu dragoste şi dăruire, puţină uşurare celor care fuseseră chinuiţi pentru că mărturiseau Numele lui Hristos. Ea le spăla picioarele, le curăţa şi le pansa rănile abia făcute şi îi îndemna să stăruiască în luptă până la capăt, ca să primească cununile biruinţei şi ale slavei celei veşnice. Când Publie a aflat că soţia lui l-a înşelat motivând că e bolnavă, şi că se înjosea amestecân- du-se cu neamul defăimat al mucenicilor creştini, fu cuprins de o mânie cumplită şi o închise pe Anastasia în casă, neîngăduindu-i nicio legătură cu lumea din afară.

Prin mijlocirea unei bătrâne creştine din vecinătate, Anastasia a reuşit totuşi să trimită o scrisoare părintelui său duhov­nic, Hrisogon, întemniţat şi el din porun­ca împăratului. Acesta i-a răspuns printr-o scrisoare plină de bucurie şi de nădejde, mângâind-o şi îndemnând-o la stăruinţă. Întărită de cuvintele sale, tână­ra îndură cu răbdare relele purtări ale tem­nicerilor săi. Crescând din zi în zi în bu­curia şi în tăria credinţei, Sfânta Anastasia stărui astfel timp de trei luni, la capătul cărora, soţul ei pierind într-un naufragiu în timpul unei expediţii în Persia, ea îşi re­câştigă libertatea. Alergă să-l vadă pe Hrisogon şi primi de la el binecuvântare să-şi împartă averea celor în nevoie şi să-şi petreacă viaţa cercetând şi întărindu-i pe mărturisitorii din închisori.

În timpul unei şederi în Acvileea2, Diocleţian a poruncit să fie daţi la moar­te creştinii adunaţi în temniţele Romei şi îl aduse în faţa tribunalului său pe Hrisogon, ca unul care se făcea vinovat de îndârjirea acestora. Respingând cu dispreţ batjocoritor propunerile deşarte ale îm­păratului, care îi făgăduia că îl va copleşi cu onoruri dacă se supune, viteazul bătrân fu dus într-un loc pustiu unde i s-a tăiat capul, apoi trupul său a fost aruncat în apele unui lac din apropiere.

În acest timp, Anastasia se ostenea fără măsură pentru însoţitoarele sale şi pentru toţi mărturisitorii. Nu era creştin care să nu afle la ea o mângâiere: hrană, bani, mi­lostivire, cuvinte arzătoare care îi îndem­nau să rămână statornici şi să aibă nădejde că vor dobândi bunurile cereşti, iar când ajungeau la capătul luptei lor, ea se îngrijea ca trupurile lor să aibă parte de o îngropa­re cu cinste şi cuvioşie. La urmă, tiranul a poruncit să fie ucişi, într-o noapte, toţi cei care mai erau întemniţaţi, înecându-i pe unii, aruncându-i pe alţii în foc, sau trecându-i prin ascuţişul sabiei. Venind ca de obi­cei la închisoare, Anastasia nu a mai găsit pe niciunul din fraţi, şi, copleşită de dure­re, s-a prăbuşit în lacrimi în faţa porţii. Nişte păgâni care treceau pe acolo au găsit-o cu­prinsă de întristare şi ea le spuse, nemaivoind să se ascundă, că era creştină şi că plân­gea pierderea fraţilor ei. Arestată pe loc ca o femeie de rând, ea fu adusă înaintea lui Flor, prefectul provinciei Iliricum. Aflând că era de rang înalt, acesta nu o dădu înda­tă pe mâna călăilor, ci o supuse unui inte­rogatoriu, încercând să-i schimbe hotărâ­rea. A doua zi, Anastasia fu adusă înaintea lui Diocleţian. Dar şi înaintea unuia, şi a ce­luilalt, ea nu răspundea decât pentru a-şi mărturisi dispreţul pentru bunurile şi ran­gurile acestei lumi, precum şi nerăbdarea de a fi cât mai curând împreună cu tovară­şii ei în împărăţia cerurilor. Nemaiavând argumente, prefectul Flor hotărî să o dea pe tânăra văduvă pe mâna marelui preot păgân din Capitoliu, Ulpian, care o duse în palatul său şi îi arătă într-o parte mulţime de bijuterii, veşminte bogate şi obiecte pre­ţioase, iar în partea cealaltă, instrumente de tortură a căror simplă vedere îl făcea să îngheţe de groază până şi pe cel mai nesim­ţitor dintre păgâni. Doar să se învoiască să aducă jertfe idolilor, şi el îi făgăduia să o ia în căsătorie şi să o copleşească cu aceste bogăţii, iar dacă nu, va fi supusă la chinuri. Vreme de trei zile, trei femei haine încer­cară, prin tot felul de vorbe viclene, să o în­duplece. Dar, rămânând neîncetat în rugă­ciune, fără să mănânce sau să doarmă, Anastasia simţea cum capătă forţe noi. Când Ulpian se năpusti asupra ei ca să o necinstească, fu lovit de orbire şi muri după ce îşi chemase în zadar în ajutor zeii înşe­lători.

Dată pe mâna noului prefect al Iliriei, Lucian, om lacom şi fără scrupule, Sfânta Anastasia refuză să-i lase averea ei, „căci”, spuse ea, „nu bogaţilor ca tine mi-a po­runcit mie Dumnezeul meu să-mi împart bunurile, ci săracilor, pentru a dobândi mântuirea sufletelor lor”. Aruncată în în­chisoare, ea rămase acolo o lună întreagă, fără să guste niciun fel de mâncare, pri­mind mângâiere şi întărire de la multele arătări ale Sfintei Teodota. Când o văzu ieşind şi strălucind cu putere duhovni­cească, prefectul o dădu pe mâna altor temniceri, şi mai înfricoşători, vreme de încă treizeci de zile, după trecerea cărora o osândi la moarte. Însoţită de vreo sută treizeci de păgâni, condamnaţi pentru di­verse fărădelegi, şi de un singur creştin, pe nume Eutihie, Anastasia fu urcată pe o corabie căreia i-a fost găurită coca în multe locuri şi care a fost lăsată în mijlo­cul mării. Dar, înainte ca ea să înceapă să se scufunde, Sfânta Teodota a apărut la cârmă şi a purtat corabia până la Insula Palmaria (în largul Golfului Napoli), unde se aflau creştini în exil. Văzând minunea, însoţitorii sfintei, plini de recunoştinţă, au îmbrăţişat şi ei credinţa creştină. Aflând vestea, prefectul îşi trimise trupele pe in­sulă, puse să fie arestaţi aproape două sute de creştini şi porunci să li se taie capul, în urma Anastasiei, care dobândi în sfârşit cununa muceniciei, pe care atâţia alţii o primiseră cu ajutorul ei. Sfintele sale moaş­te, trimise mai întâi la Roma, unde s-a ri­dicat o biserică în cinstea ei, au fost mu­tate apoi la Constantinopol, în vremea Sfântului Patriarh Ghenadie (pe la anul 470), şi depuse în biserica zidită în nume­le ei, unde au săvârşit multe minuni.

(Extras din Sinaxarul Părintelui Macarie Simonopetritul, luna decembrie)

Note:

1. Tradiţia deosebeşte două Sfinte Anastasii de la Roma: Sfânta Anastasia Fecioara, a cărei pomenire se face pe 29 octombrie, şi Sfânta Anastasia Văduva (amintită aici). Din spusele vechilor cronicari, confirmate de Martirologiul Ieronimian,aflăm că moaştele Sfintei Anastasia Văduva, cinstite la Constantinopol, ar fi ale unei Sfinte Anastasia care a primit mucenicia la Sirmium, şi a cărei pome­nire se face pe 25 decembrie. Denumirea de „Farmacolitria” (cea care izbăveşte de farmece şi otrăvuri), nu este întemeiată pe niciun episod din Pătimireasa. Ea îşi află probabil originea în minunile făcute de sfintele sale moaşte.
2. Acvileea, după Pătimirea veche; Niceea, după Simeon Metafrastul.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni