Adaugat la: 20 Martie 2016 Ora: 15:14

Adunarea Generală a Protopiatului Franței, 6 februarie 2016

În fiecare an, întâmpinăm cu puţină tea­mă data adunării generale a Protopo­piatului Ortodox Român din Franţa, gândindu-ne că va fi greu de organizat şi de gestionat; şi de fiecare dată, prin harul lui Dumnezeu şi rugăciunile sfinţilor, totul merge bine şi într-o atmosferă generală plă­cută şi frăţească. De bună seamă, acoperă­mântul Puterilor netrupeşti vineri seara, la adunarea clerului de la Catedrală, şi cel al sfintelor Parascheva şi Genoveva sâmbătă, în frumoasa noastră parohie de la Saint-Sulpice, au contribuit mult la uşurinţa cu care s-au desfăşurat toate. Uşurinţa este semn al harului. Ar trebui să-i pomenim şi pe toţi cei care, alături de Mitropolitul nostru şi de Episcopul vicar, au dat ce au avut mai bun pentru ca această adunare statutară să fie mulţumitoare pentru toţi – şi mai ales pe France Pennetier, secretarul nostru ofi­cial. Adevărata viaţă izvorăşte din darul de sine din iubire pentru ceilalţi. Din partea tuturor, le mulţumim aici pentru devota­mentul, amabilitatea, şi adesea pentru plă­cutul simţ al umorului. Biserica, şi orice în­trunire eclezială, trebuie să fie locuri în care ne simţim bine împreună, ca fraţii, după cuvântul sfântului proroc şi psalmist David: „Bine este să fie fraţii împreună” (Ps. 132, 1). Şi ierarhii noştri, care sunt părinţii noştri întru Domnul, se poartă în mijlocul nostru ca nişte fraţi.

În cursul adunării clerului şi a adunării Protopopiatului, am observat personal o adevărată libertate a cuvântului. Ierarhii noştri o favorizează mereu. Fiecare poate să intervină – chiar şi mai îndelung, une­ori! – pentru zidirea fraţilor. Mai mulţi sunt cei care aduc o mărturie cu adevărat inte­resantă pornind de la propria lor experienţă. Unul dintre avantajele adunărilor ecleziale, şi de altfel principalul motiv pentru care ţinem mereu să participăm la ele, fie că sun­tem sau nu delegaţi ai parohiilor noastre, este chiar construirea Edificiului prin contribuţia fiecăruia. De aceea Apostolul Pavel scria (Evr. 10, 25) „să nu părăsim Bi­serica”. De aceea şi libertatea de a vorbi se acordă fiecăruia, căci nu se poate şti ce cu­vinte Duhul Sfânt va pune în inima şi pe buzele sale. Bucuria Adunării este de a fi surprinsă de intervenţia membrilor săi; şi Hristos Însuşi poate admira mărturia dată de mădularele Trupului Său.

Fericirea de a fi împreună şi de a ne fo­losi ziditor unii prin alţii s-a făcut simţită mai întâi la adunarea clerului, vineri seara, pe 5 februarie - în ciuda slăbiciunii siste­mului de traducere simultană! Am simţit cu adevărat inspiraţia la ierarhii noştri, În- altpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif şi Preasfinţitul Marc, ca şi la vorbitorul invi­tat, părintele Siluan, venit special din Spa­nia, şi la cei care au cerut cuvântul. Preocu­parea principală a tuturor este tineretul, transmiterea credinţei, şi aceasta a fost şi tema conferinţei şi a intervenţiilor. Părin­tele Siluan a pornit de la constatări, de la critici formulate de anumiţi tineri care gă­sesc că în Biserică nu sunt ascultaţi, nici luaţi în considerare. Pentru a răspunde aşteptărilor tineretului nostru ortodox, pu­tem, desigur, să studiem psihologia, să în­cercăm să înţelegem dezorientarea reală a unora dintre copiii noştri, să organizăm, cum şi facem, întâlniri, tabere, ieşiri, conferinţe. Dar ceea ce pare să reiasă din toate discuţiile este nevoia unei adevărate convertiri din partea noastră, a tuturor: părinţi, preoţi, cateheţi şi, în general, adulţii angajaţi în viaţa Bisericii. Dacă prorocul Maleahi vesteşte că Domnul „va întoarce inima fiilor către părinţii lor” (3, 24), înge­rul Domnului vesteşte şi că Înaintemergătorul „va întoarce inimile părinţilor spre co­pii” (Lc 1, 17). O adevărată întoarcere a inimilor poate schimba complet starea ti­nerilor în Biserică şi în societate. Deschi- zându-ne unii şi alţii lucrării Sfântului Duh, conştiinţa pe care o avem asupra probleme­lor va duce la noi atitudini: legătura părin­tească şi filială are înainte de toate rădăcini în Biserică, unde Fiul arată pe Tatăl, iar Ta­tăl recunoaşte pe Fiul.

Adunarea de sâmbătă, 6 februarie, a fost şi ea foarte rodnică, folosirea mai ales a lim­bii franceze permiţând tuturor să urmăreas­că expunerile şi dezbaterile şi să intervină fiecare la rândul său. Dăm slavă lui Dum­nezeu pentru felul amabil şi vigilent în care Mitropolitul nostru a condus adunarea, şi pentru spiritul de sinteză cu care Preasfin- ţitul Marc a prezentat foarte concret în raportul său moral viaţa Protopopiatului şi a celor mai mult de 70 de parohii consti­tuite sau în formare care intră în alcătuirea sa. Din această prezentare reiese un mare dinamism şi, în acelaşi timp, o adevărată fra­gilitate datorată micimii unora dintre comunităţi, a îndepărtării unora de altele, a rarităţii, pentru unele dintre ele, a venirii unui preot şi deci a slujirii euharistice. Une­le, de pildă, au fost încercate de întoarcerea preotului lor în România, de pierderea lăcaşului de cult (parohia de la Toulouse) sau de moartea preotului şi părintelui lor duhovnicesc (parohiile de la Montpellier şi Nîmes). Se pare, cu toate acestea, că ade­sea credincioşii se arată în stare să se impli­ce în obştea lor, pentru a asigura bunul mers al slujbelor sau pentru a găsi lăcaşul de cult indispensabil, şi aceasta chiar în lipsa unui preot legat de parohia lor.

După acceptarea raportului moral, ne-am întors la preocuparea noastră pen­tru tineri. Cu timp şi fără de timp, în tot cur­sul anului, Înaltpreasfinţitul Iosifinsistă asu­pra importanţei catehezei copiilor, a tinerilor şi a părinţilor înşişi. Putem spune fără să ne înşelăm că aceasta este grija sa permanentă, legată, evident, de viitorul parohiilor noastre şi al Bisericii noastre întregi. Cu privire la aceasta, cu siguranţă este foarte mulţumit de felul în care se dez­voltă mişcarea tinerilor NEPSIS. Acest lucru s-a văzut în prezentarea NEPSIS France de către preşedinta sa, Florina: ce de activităţi! ce de proiecte! şi aici, ce rodnic este Duhul Sfânt în ideile pe care le inspiră şi prileju­rile pe care le dă pentru creativitate şi iniţiativă! Organizaţia NEPSIS şi-a ţinut adunarea generală în sânul adunării Protopopiatului, şi avea să reunească apoi mai mult de cincizeci de tineri în jurul părin­telui Siluan, conferenţiarul din ajun, pentru a trage concluzii asupra responsabilităţii tinerilor în Biserică şi a celor mai în vârstă cu privire la ei.

O astfel de zi, marcată de dări de seamă ale altor grupări (departamentul pentru pe­lerinaje, cultură, Centrul Dumitru Stăni- loae etc.) duce în mod firesc la o reflecţie asupra Bisericii şi a locului său real. Astfel, s-a oferit prilejul de a aminti că identitatea adevărată constă în mărturisirea adevăratei credinţe, şi nu în referirea la o apartenenţă sau o cultură naţională. Se poate spune că omul îşi găseşte identitatea de căpătâi în co­muniunea cu Persoana lui Hristos. Prezenţa francezilor în clerul nostru şi printre credincioşi, anumite parohii fiind complet francofone, corespunde nu numai statute­lor noastre, ci şi definiţiei Bisericii bazate pe principiul teritorial: toţi cei care, în acelaşi loc, în acelaşi timp, mărturisesc aceeaşi credinţă şi ascultă de acelaşi păstor formea­ză Biserica. Legătura cu cultura, limba şi is­toria – română, franceză – este, bineînţeles, de neocolit. Dar ceea ce ne adună în paro­hie este credinţa Apostolilor şi a Părinţilor şi ascultarea de Tradiţia care vine de la Hristos şi pe care ei ne-au lăsat-o moştenire.

Cum spunea Sfântul Părinte şi Ierarh Ioan Gură de Aur: „Slavă lui Dumnezeu pentru toţi şi pentru toate!”

Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Protopop al Franţei

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni