Hramul Parohiei Coslada

publicat in Din viaţa parohiilor pe 17 Decembrie 2013, 04:47

Hramul împlineşte acelaşi rol în viaţa bisericii ca şi îngerul păzitor în viaţa persona­lă a credincioşilor. El este paznicul, ocrotitorul bisericii, este primul care se îngri­jeşte de soarta ei. El veghează neîncetat pentru trăinicia bisericii în istorie, căci aceasta este mireasa lui Hristos. Ocrotitorul bisericii priveghează continuu la viaţa spirituală a credincioşilor, care vin permanent în sfântul lăcaş, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dra­goste. Acestora le dă milă şi ajutor, îi scapă de necazuri şi nevoi, de dureri şi suferinţe. Sfântul Nectarie Taumaturgul a fost sărbătorit anul acesta în comunitatea noastră cu mare jertfă din partea credincioşilor, dar a fost un eveniment trăit cu bucurie şi intensitate maximă, mulţumi­tă şi invitaţilor de seamă care ne-au onorat cu prezenţa lor.

Duminică, 27 octombrie, au fost deschise oficial activităţile dedicate sărbătorii hramului, cu slujba Paraclisului Sf. Nectarie, în prelungirea căreia a fost rostită cateheza cu titlul: „Familia, între dăruire şi supravieţuire” şi a fost vizionată pelicula Viaţa şi minunile Sf. Dimitrie cel Nou, realizată de Trinitas TV. Duminică, 3 noiembrie, în cadrul Sfintei Liturghii, a fost săvârşit bo­tezul pruncului George-Laurenţiu, apoi Taina Sf. Maslu, iar seara, după Paraclisul Sfântului Nectarie, a fost susţinută a doua parte a catehezei dedicate familiei, cu titlul „Exemplul părin­ţilor în educaţia copiilor”, urmată de conferinţa video Despre omul frumos,a regizorului Dan Puric.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 spre 9 noiembrie, de la ora 23.00, a fost săvârşită sluj­ba privegherii în cinstea Sf. Nectarie Tauma­turgul, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, prezidată de PS Ignatie Mureşeanul, arhiereu- vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spani­ei şi Portugaliei, în cadrul căreia a avut loc şi hi­rotonia întru diacon a tânărului Marian Mocanu, absolvent al Facultăţii de Teologie, Secţia Pastorală, promoţia 2013. La Sfânta Li­turghie au mai participat: Pc Pr. Marius Picu (parohia „Sfinţii Români" - Mostoles), Pr. Dorin Cătălin Sas (parohia „Sfinţii Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Oprea" – Valdemoro), Pr. Florin Voinea (parohia „Acoperământul Maicii Domnului" – Toledo) şi Pr. Ilie Tabarcia (parohia „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul" – Villalba).

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a elogiat persona­litatea Sfântului Ierarh Nectarie, ocrotitorul nostru, arătând că fi­ecare suflet care-L slujeşte pe Domnul lucrează fără cuget viclean, cu dăru­ire deplină. Sfântul Nectarie L-a iubit din toa­tă inima şi din tot sufletul pe Dumnezeu şi a fost iubit de Acesta. Pe Păstorul său L-a cu­noscut, I-a ascultat glasul şi L-a urmat. De ace­ea, a şi fost mult prigonit. Dar Sfântul Nectarie nu şi-a pierdut credinţa, nu s-a smintit înain­tea lui Dumnezeu, nu a gândit că Dumnezeu l-a părăsit în mijlocul celor răi, ci a primit să pătimească. Aşa şi noi suntem datori să biru­im sminteala şi să ne dăruim lui Dumnezeu întru totul, aşa cum spune Evanghelia: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este Împărăţia cerurilor"

Sărbătoarea praznicului s-a prelungit şi du­minică, 10 noiembrie, când la Sfânta Liturghie am avut ca invitaţi pe Pr. Mihai Solomon de la parohia „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul şi Sfântul Grigorie Palama" din Girona, care a rostit şi cu­vântul de învăţătură, şi pe Preacuviosul Părinte Arhim. Nikodimos Kabarnos din Grecia. Liturghia s-a prelungit cu o agapă, fiecare din­tre cei prezenţi bucurându-se de ospitalitatea şi generozitatea credincioşilor parohiei. Ziua s-a încheiat cu un concert de muzică bizantină susţinut de Arhim. Nikodimos Kabarnos, în colaborare cu psalţii Ioannis Athanasiou şi Giorgios Savvas, din Grecia.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Mulţumesc tuturor celor care au făcut o cât de mică jertfă pentru ca bucuria să ne fie deplină. Mulţumesc invitaţilor pentru dragoste, creşti­nilor care prin jertfa lor au înfrumuseţat bise­rica să arate ca o mireasă, creştinelor care cu răbdare şi cu multă, multă osteneală au pregă­tit agapa, ca fiecare să îşi ostoiască nu doar se­tea sufletească, ci să îşi astâmpere şi foamea tru­pească. Mulţumesc doamnei preotese pentru râvna sa neobosită şi pentru acribia cu care le-a rânduit pe toate. Protopsaltului parohiei, pen­tru căldura şi dulceaţa interpretării imnurilor la priveghere şi a răspunsurilor la Sfânta Liturghie. Viaţă lungă şi bună, pastoraţie bine­cuvântată noului diacon şi cât mai multă dis­ponibilitate în a se jertfi pentru Hristos şi Biserica Sa! Cu adevărat, am simţit că Sfântul Nectarie are în comunitatea aceasta ucenici buni, oameni frumoşi, harnici, credincioşi, cu­raţi, ospitalieri şi cinstiţi.

Dragii mei, în întunericul acestei lumi, în care răul este la el acasă, există şi „lumini” pe care Bunul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, în milostivirea Sa infinită, le păstrează aprinse pentru lume. Voi sunteţi aceste lumini! Vă port în rugăciunile mele, vă preţuiesc, vă iu­besc, vă îmbrăţişez şi vă doresc bucuria pe care nimeni să nu o poată lua de la voi!

new orleans hookup reddit | dating someone just for money | how to make a custom matchmaking code on fortnite | extrovert dating advice | https://apostolia.eu/index.php/dating-constanta/