Act Patriarhal de confirmare

publicat in Eveniment pe 5 Ianuarie 2012, 16:53

† D a n i e l dating ukraine | speed dating københavn 2020 | https://apostolia.eu/index.php/sign-language-dating-site/ | hookup wants to date

Prin harul şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei 
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
 
Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini
din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, 
şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestui
 
Act Patriarhal de confirmare1
 
Har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, 
părinteşti binecuvântări!
 

Ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din ziua de 24 octombrie 2011, a examinat propunerea Preasfinţitului Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, privind înfiinţarea postului de Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei şi alegerea în acest post a Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, consilier în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale. 

Având în vedere că propunerea Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei are ca scop împlinirea cerinţelor duhovniceşti, liturgice, pastorale şi misionare ale celor aproape un milion de creştini ortodocşi români din Spania şi Portugalia, impulsionarea activităţii misionar‑pastorale în cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, precum şi sprijinirea ierarhilor din Mitropolie în lucrarea pe care o desfăşoară spre folosul duhovnicesc, educaţional şi social al credincioşilor din cadrul comunităţilor ortodoxe române din Marea Britanie şi Irlanda, arhiereul‑vicar având îndatorirea statutară de a fi prezent şi a‑şi desfăşura activitatea cu timp şi fără timp în cuprinsul eparhiei, în conformitate cu atribuţiile ce‑i vor fi încredinţate prin Decizia Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei ce va fi aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

Apreciind că Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif are o temeinică formare pastorală, duhovnicească şi monahală, dobândită în peste 10 de ani de slujire la sfântul altar şi în cei aproape 4 ani de viaţă călugărească, o solidă pregătire teologică în domeniul studiilor patristice şi o fructuoasă experienţă didactică dobândită, începând din anul 2002, în calitate de asistent şi lector universitar titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, o susţinută activitate publicistică şi numeroase participări la simpozioane şi întruniri naţionale şi internaţionale, precum şi simţ administrativ‑gospodăresc dovedit în răspunderile încredinţate în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi, mai apoi, a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale;

Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, în temeiul prevederilor art. 88 alin. (1) lit. k) din Statut privind consultarea prealabilă de principiu cu Patriarhul României şi mitropolitul locului, în legătură cu necesitatea pastoral‑misionară şi administrativă a înfiinţării unui post de arhiereu‑vicar în eparhia pe care o păstoreşte şi, după consultarea cu Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi cu organismele eparhiale, făcută în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) din Statut, a propus Sfântului Sinod înfiinţarea postului de Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, precum şi alegerea în acest post a Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif.

După aprobarea înfiinţării postului de arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, în urma examinării canonice care s‑a făcut Preacuviosului Părinte Ahimandrit Ignatie (Ilie) Trif, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (12) din Statut, şi a constatării că Preacuvioşia Sa întruneşte condiţiile canonice pentru ridicarea la treapta arhieriei, menţionate în art. 130 alin. (4) lit. a)‑g) din Statut, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină şi ca urmare a votului exprimat, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 24 octombrie 2011, a aprobat alegerea Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif în postul nou înfiinţat de Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei şi ridicarea sa la treapta arhieriei, urmând a purta, în această demnitate bisericească, titulatura Mureşeanul.

Pentru împlinirea rânduielilor canonice şi statutare bisericeşti, cele de mai sus se prezintă spre ştiinţă tuturor celor de faţă, precum şi întregului cler şi tuturor credincioşilor din Sfânta Episcopie Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei şi celor din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, astăzi, duminică, 11 decembrie 2011, la hirotonia întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, pentru postul de Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, în cadrul Sfintei Liturghii.

Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum prevede Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Chiriarhul Său, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, faţă de Mitropolitul locului şi de Patriarhul României, dar mai ales faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii şi mânăstiri, pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându‑se tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să se consulte şi să coopereze cu autorităţile din Spania şi Portugalia, precum şi din alte ţinuturi în care‑şi va desfăşura activitatea, spre binele Bisericii şi al credincioşilor ortodocşi români.

Încredinţăm pe Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşeanul, noul Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Apostol Iacob, ocrotitorul Spaniei şi Portugaliei, ale Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ale Sfântului Ierarh Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, precum şi ale tuturor Sfinţilor Români.

Şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!

Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

† D a n i e l
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, 
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei 
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române