Adaugat la: 1 Martie 2011 Ora: 15:14

VIZITA PASTORALĂ A ÎNALTPREASFINŢITULUI ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT IOSIF

ÎN PAROHIA DE LA LAUSANNE, ELVEŢIA

DUMINICĂ, 12 DECEMBRIE 2010 

VIZITA PASTORALĂ A ÎNALTPREASFINŢITULUI ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT IOSIF

1. Biserica din Lausanne la ceas de sărbătoare

    Cu voia Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, du­minică 12 decembrie, Capela „Tu­turor Sfinţilor Români” din Lausanne a fost la ceas de sărbătoare. La invitaţia Consiliului parohial şi a Părintelui paroh Adri­an Diaconu, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Iosif a vizitat parohia ortodoxă română din Lausan­ne şi cantonul de Vaud, cu prilejul aniversării a 15 ani de la prima slujbă în limba română oficiată în acest locaş de cult. Capela „Tuturor Sfinţilor Români” din Lausanne a fost ame­najată conform tradiţiei ortodoxe (cu un ico­nostas fix şi picturi murale) în anul 1995, la subsolul Templului Montriond din Lausanne, aparţinând Bisericii Evanghelice Reformate din cantonul de Vaud, iar prima slujbă în limba română s-a oficiat la începutul lunii decem­brie 1995. Noul locaş ortodox destinat Paro­hiei „Tuturor Sfinţilor Români” din Lausanne a fost târnosit în 16 iunie 1996 de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim al Europei Centrale şi de Nord şi de Înaltpreasfințitul Mitropolit Damaskinos al Elveţiei (Patriarhia Constantinopolului). Pictura icoanelor a fost realizată de regretatul pictor Ion Ipser din Geneva, iar ansamblul decoraţiilor interioare de către Şcoala de Decoruri de Teatru din Ge­neva (condusă de Domnul Spiridon Ganea), cu contribuţia financiară a Doamnei Ioana Munzer, ctitor al acestui sfânt locaş.

   Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif, la mo­mentul aniversar de duminică 12 decembrie a fost invitat şi Preasfinţitul Mihail, Episco­pul Bisericii Ruse pentru Elveţia şi Europa Occidentală. Sfânta Liturghie a fost concelebrată de cei doi arhipăstori înconjuraţi de un sobor de şapte slujitori (patru preoţi şi trei diaconi): Pr. paroh Adrian Diaconu, protopo­pul Elveţiei, Pr. Vasile Popescu de la Suceava, Pr. Mihai Meseşan de la Lugano, pr. Florin Vasiu, preot misionar în Elveţia, Pr. Diacon Georges Jonneret, de la Biserica rusă din Ge­neva, Pr. diacon Vasilică Buruiană de la Iaşi (bursier la Lausanne) şi Pr. diacon Gabriel Popescu de la Parohia din Lugano (hirotonit diacon de Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif chiar în această sfântă zi). La începutul Sfin­tei Liturghii tânărul candidat Gabriel Popescu a fost hirotesit citeţ şi apoi ipodiacon, iar în timpul Sfintei Liturghii, după cântarea Axionului (Imnul dedicat Maicii Domnului) a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Lugano, Protopopiatul Elveţiei.

   Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Sfântul Ioan cel Nou de la Su­ceava” al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, condus de tânărul şi talentatul profesor de muzică Lucian Tablan Popescu. Credincioşii, care nu mai încăpeau în biserică, de la copii şi până la cei mai vârstnici, au simţit cu toţii în timpul Sfintei Liturghii că raiul coborâse pe pământ. Cei 35 de corişti îmbrăcaţi în costu­mele specifice Bucovinei au cântat îngereşte încât şi arhipăstorii noştri şi enoriaşii i-au felicitat pentru măiestria cântului lor divin.

   La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a făcut po­menirea de şapte ani a doctorului Paul van Saanen de la Tour-de-Peilz/Vaud, fost membru marcant al comunităţii româneşti din Elveţia, fost membru al Consiliului parohial de la Lausanne, un mare binefăcător pentru mulţi ro­mâni veniţi să se trateze în această parte a Elveţiei, ctitor al Cabinetului de stomatologie „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi al Clinicii de la Iaşi, ambele centre medicale funcţionând în cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

   În încheierea ceremoniei religioase Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif a adresat un frumos şi călduros cuvânt de învăţătură celor prezenţi, a felicitat parohia Lausanne pentru această aniversare şi pentru roadele ei du­hovniceşti şi pastorale în timpul celor 15 ani de activitate şi a binecuvântat lucrarea ei şi în viitor. A explicat importanţa unei hirotonii întru diacon şi a misiunii diaconale în biserică, felicitându-l pe tânărul diacon Gabriel Popescu, proaspăt hirotonit, şi pe familia aces­tuia. In cuvântul său, Preasfințitul Episcop Mihail al Bisericii Ruse din Elveţia a mulţu­mind Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif pen­tru invitaţia de a concelebra în frumoasa ca­pelă ortodoxă românească din Lausanne şi a oferit comunităţii româneşti o icoană a Maicii Domnului, care să ocrotească acest sfânt locaş.Întrucât corul care a dat răspunsurile la Sfân­ta Liturghie poartă numele „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, iar părintele diacon Gabriel a fost hirotonit pe seama parohiei „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din Lugano, Preasfinţitul Mihail a menţionat că, aflându-se în misiune în Canada a slujit de mai multe ori într-o bisericuţă de lemn, adusă acolo pe apă, la începutul sec. XX, construită de Episcopul Tihon, Luminătorul Americii de Nord, cel ce avea să devină Patriarh al Moscovei şi Întregii Rusii (1917-1925), bisericuţă căreia, Epi­scopul Tihon (canonizat de Patriarhia Mos­covei în 1989) i-a dat numele „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

   La sfârşit, Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif a dat cuvântul Părintelui paroh Adrian Diaconu, care a făcut o scurtă prezentare a capelei şi a comunităţii româneşti din Lausanne, subliniind că numai cu ajutorul lui Dumnezeu această parohie a devenit ceea ce este, întrucât în 1992 slujbele la Lausanne au început cu 10-15 enoriaşi, iar acum sunt du­minical aproximativ 150, ceea ce înseamnă un procent de 20% din numărul total al români­lor stabiliţi în cantonul de Vaud. In încheiere Părintele paroh a mulţumit în numele Consiliului parohial tuturor participanţilor la această ceremonie aniversară: celor doi arhipăstori, preoţilor şi diaconilor prezenţi, corului care a cântat îngereşte, Domnului Ionel Nicu Sava, Ambasadorul României la Berna şi nu în ultimul rând enoriaşilor, care prin prezenţa, angajamentul şi devotamentul lor contribuie în cea mai mare măsură ca această biserică să devină o reală anticameră a împărăţiei lui Dumnezeu.

   După slujbă cei doi arhipăstori însoţiţi de clericii prezenţi şi de Domnul Ambasador au urcat în Templul Montriond unde, cu ajutorul lui Dumnezeu, urmează să se amenajeze un iconostas ortodox pentru slujbele duminicale şi cele de la marile sărbători creştine ale Pa­rohiei ortodoxe române din Lausanne şi can­tonul de Vaud.

 

2. Reuniunea anuală a clericilor din Pro­topopiatul Elveţiei

   Duminică 12 decembrie 2010, înce­pând cu ora 17:00 în Sala parohi­ală a bisericii din Lausanne a avut loc Reuniunea anuală a cle­ricilor din Protopopiatul Elveţiei, prezidată de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif. Au fost prezenţi toţi clericii din Elveţia, unii cu soţiile lor (Pr. Alexandru Nan de la Parohia Chur - St.-Gallen s-a scuzat din cau­za distanţei, care nu i-ar fi permis nici să ajun­gă după slujba duminicală la Lausanne şi nici să se reîntoarcă în aceeaşi seară acasă).

   Pe ordinea de zi a Reuniunii protopopiale au fost trei puncte:

1.Istoria şi semnificaţia Crezului ortodox (anul 2010 a fost declarat de Sfântul Sinod al BOR „Anul Crezului ortodox şi al Autocefali­ei româneşti”);

2.Discutarea problemelor practice cu care preoţii se confruntă în pastoraţie;

3.Diverse.

   La primul punct al ordinei de zi Pr.Florin Vasiu, preot misionar în Elveţia, a pre­zentat istoria şi semnificaţia Crezului ortodox, ceea ce a dat posibilitatea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif să intervină cu explicaţii, com­pletări şi asocieri cu timpurile noastre, în care trăim o altfel de erezie (un altfel de arianism). Prin luarea cuvântului preoţii prezenţi au contribuit de asemenea la dinamica şi interactivitatea acestei conferinţe care a atras inte­resul tuturor participanţilor.

   La punctul doi al ordinei de zi preoţii prezenţi au prezentat problemele de pastoraţie cu care se întâlnesc în activitatea lor de fiecare zi. Un loc important în tratarea aces­tui punct l-a ocupat problema tentaţiilor ti­nerilor, care trăiesc într-un context ce nu are de-a face cu Dumnezeu şi cu învăţătura Bi­sericii, dar faţă de care Biserica nu trebuie să rămână indiferentă. Înaltpreasfințitul Mitro­polit Iosif a dat exemple concrete despre mo­dul în care trebuie discutat cu aceşti tineri, despre atitudinea preotului vizavi de proble­mele sau abaterile lor, despre importanţa familiei şi a Bisericii în educarea acestor tineri de la o vârstă cât mai fragedă.

   La punctul trei al ordinei de zi s-au discutat o serie de probleme administrative bisericeşti, distribuirea calendarelor, a lumânărilor şi a altor materiale de cult. Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif a răspuns întrebărilor preoţilor pe diverse subiecte, şi invers, preoţii au răspuns întrebărilor Arhipăstorului lor.

   La sfârşitul conferinţei preoţii Protopopi­atului Elveţiei au făcut un gest caritativ (cu atât mai mult cu cât ne aflam în Postul Cră­ciunului), pentru ajutorarea unei Case de copii orfani ce funcţionează pe lângă Mânăstirea Dumbrava din judeţul Alba, (în grija duhovnicească a Pr. Vasile), colectând ad-hoc suma de 1100 franci elveţieni. Din încredin­ţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif, Părintele protopop Adrian Diaconu se va îngriji ca această sumă, împre­ună cu suma colectată de copiii parohiei Lausanne în 5 decembrie 2010, să fie transmisă Casei de copii orfani de la Mânăstirea Dum­brava, judeţul Alba.

   După încheierea Reuniunii protopopiale (ora 22:00) o parte dintre preoţii prezenţi au rămas să se spovedească la Arhipăstorul şi Părintele lor duhovnicesc pentru marea Sărbătoare a Naşterii Domnului.

 

3. Concertul de colinde şi Serbarea Pomului de Crăciun pentru copii, la parohia din Geneva şi cea din Lausanne

   Înainte de ziua aniversară de duminică 12 decembrie 2010 şi după această zi Părintele paroh Adrian Diaconu, ajutat de Consiliul parohial, a organizat tra­diţionalul Concert de colinde si datini româ­neşti, precum şi Serbarea anuală a Pomului de Crăciun pentru copiii din parohie, atât la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din Geneva, cât şi la Parohia „Tuturor Sfinţilor Români” din Lausanne.

   Concertul de colinde a fost dat de Co­rala „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, dirijată de Pr. prof. Lucian Tablan Popescu, care a luat locul 1 la Concursul coralelor chiriarhale din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, or­ganizat în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a membrilor Sfântului Si­nod, la 13 octombrie 2010, în Catedrala Mi­tropolitană din Iaşi (finala pe ţară a avut loc la Bucureşti în 27 octombrie 2010). La Paro­hia Lausanne Concertul de colinde a avut loc în Templul Montriond, vineri 10 decembrie, la 19h30, iar la Parohia din Geneva, în bise­rica de la Grand-Lancy, sâmbătă 11 decembrie la 17h30. Atât la Lausanne cât şi la Geneva Concertul s-a bucurat de o imensă şi bineme­ritată apreciere din partea românilor şi a el­veţienilor prezenţi.

   Serbarea Pomului de Crăciun pentru copii a avut loc la Parohia Geneva tot în bi­serica de la Grand-Lancy, sâmbătă 11 decem­brie la ora 16.00 (înaintea Concertului de colinde), iar la Parohia Lausanne, în Capela „Tuturor Sfinţilor Români”, miercuri 15 de­cembrie, la ora 18.00. Copiii au prezentat un spectacol de cântece şi dansuri (cei mai mul­ţi au fost îmbrăcaţi în costume populare), au cântat la instrumente sau vocal, au spus po­ezii şi rugăciuni şi ca răsplată pentru efortul lor au primit câte un binemeritat cadou din partea lui Moş Crăciun.

   Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat nouă si-L rugăm să ne binecu­vânteze si-n anul care vine!

Părintele Adrian Diaconu, Lausanne 

VIZITA PASTORALĂ A ÎNALTPREASFINŢITULUI ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT IOSIF

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni