Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Mai 2008 Ora: 15:14

Gramată Mitropolitană la întronizarea PS Siluan (fragment)

Gramată Mitropolitană la întronizarea PS Siluan (fragment)

GRAMATA MITROPOLITANĂ LA ÎNTRONIZAREA PS SILUAN (fragment)

 

 

† IOSIF

Prin mila şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale,

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale,

 

Prea iubitului cler şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita

Episcopie Ortodoxă Română a Italiei şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei

 

GRAMATE MITROPOLITANE,

 

Har şi pace de la Dumnezeu cel în Treime lăudat,

iar de la Noi, Arhierească binecuvântare şi frăţească întru Hristos îmbrăţişare!

 

Se cuvine săfacem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul  nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică dregătorii şi vrednicii deosebite şi prin trimiterea Sfântului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune de la Sfinţii Apostoli până astăzi, pe toţi slujitorii Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi darurilor Sale de multe feluri, în treptele rânduite, ca diaconi, preoţi şi episcopi. [...]

Având în vedere nevoile pastoral-misionare ale românilor ortodocşi din Italia, (...) în data de 8 mai 2007 a fost organizată întâlnirea cu preoţii parohiilor din Vicariatul Italiei, în cadrul căreia s-a solicitat în unanimitate începerea procedurii de înfiinţare a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. În data de 30 mai 2007 am prezentat Consilului Mitropolitan rezultatul consultării din Italia, solicitând, în conformitate cu articolul 7 din Statutul Mitropoliei, accordul pentru această iniţiativă. Consiliul Mitropolitan a aprobat această iniţiativă cu unanimitate de voturi. [...]

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 20 iunie 2007, prin hotărârea 2705 / 2007, a aprobat înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, parte integrantă din Biserica Ortodoxă Română.

(...) În conformitate cu articolele 30-38 din Statutul Mitropoliei Europei Occidentale si Meridionale, am convocat Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în data de 19 februarie 2008 la Paris, care a desemnat drept candidat pentru alegerea celui dintâi ierarh eparhiot al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, pe Preasfinţia Sa Siluan Marsilianul, episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.

Împlinind această procedură statutară şi luând aminte la îndatoririle ce Ne revin, am înaintat această propunere Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul şedinţei sale de lucru din data de 5 martie 2008. După săvârşirea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în urma votului exprimat, ierarhii Sfântului Sinod au ales în scaunul vacant al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preasfinţia Sa Siluan Marsilianul episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.

Născut în Gura-Rîului (judeţul Sibiu), fiind al patrulea din cei şase copii ai familiei preotului Gheorghe Şpan şi al preotesei Emilia, de tânăr a simţit chemarea pentru slujirea Bisericii şi pentru studiul teologiei. A urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi cursurile de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă « Saint Serge » din Paris. În anul 2000 a fost închinoviat, cu binecuvântarea Noastră, în obştea Mănăstirii Lăzeşti (Arhiepiscopia Alba-Iuliei). Tot în acest an a fost chemat la slujirea de consilier al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale. La 2 iulie 2001, a fost  ales de către Sfântul Sinod, la propunerea Noastră, în funcţia de episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, primind hirotonirea întru arhiereu la 21 octombrie 2001 în biserica parohiei “Sfântul Iosif” de la Bordeaux. După ce o vreme a fost însărcinat cu slujirea comunităţilor româneşti din sudul Franţei, Spania şi Portugalia şi cu coordonarea vieţii monahale din Mitropolie, în august 2004 a fost chemat să sprijine slujirea pastoral-misionară din Italia.

Viaţa de monah, pregătirea teologică şi râvna pentru misiunea Bisericii au constituit raţiunea alegerii Preasfinţitului Siluan ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Pe temeiul Sfintelor canoane, al prevederilor cuprinse în art. 133 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a art. 38 din Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, aducem la cunoştinţa tuturor această GRAMATĂMITROPOLITANĂprin care dăm alesului episcop, Preasfinţitului Părinte Siluan, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei, cu toate parohiile din Italia, drept mărturie că Preasfinţia Sa, dobândind jurisdicţia de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici, în conformitate cu Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, respectând Constituţia şi legile Italiei: citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi şi preoţi, la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei Sale, iar stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstiri şi schituri, şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii.

Preasfinţia Sa este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, să dea dovadă de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică, să se îngrijească de înfiinţarea de noi parohii şi aşezăminte monahale, să manifeste o atenţie deosebită faţă de pastoraţia copiilor şi a tinerilor, a familiilor, a celor bătrâni şi a celor bolnavi, precum şi a celor pribegi şi lipsiţi. [...]

Aşteptăm din partea Preasfinţiei Sale cinstire şi ascultare faţă de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Având în vedere slujirea arhierească ce i-a fost conferită, şi drepturile şi îndatoririle prevăzute de Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi de Statutul juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, aducem la cunoştinţa tuturor că Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan este unicul arhipăstor canonic şi legal al clericilor şi credincioşilor ortodocşi români din Italia.

Aşadar, tuturor clericilor şi călugărilor, precum şi dreptcredincioşilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei le recomandăm cu dragoste părintească pe Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan drept chiriarhul lor canonic, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună-lucrare.

Şi astfel, cu toţii într-un cuget şi o inimă să preaslăvim în bună înţelegere pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!

Dată în reşedinţa Mitropolitană de la Paris, la 8 mai, sărbătoarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, de Dumnezeu Cuvântătorul şi a Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare, în cel de-al zecelea an de păstorire a noastră ca Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, anul mântuirii 2008.

 

 

† IOSIF

Arhiepiscop Ortodox Român al Europei Occidentale,

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

 

 

† IOSIF

Prin mila şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale,

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale,

 

Prea iubitului cler şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita

Episcopie Ortodoxă Română a Italiei şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei

 

GRAMATE MITROPOLITANE,

 

Har şi pace de la Dumnezeu cel în Treime lăudat,

iar de la Noi, Arhierească binecuvântare şi frăţească întru Hristos îmbrăţişare!

 

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul  nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică dregătorii şi vrednicii deosebite şi prin trimiterea Sfântului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune de la Sfinţii Apostoli până astăzi, pe toţi slujitorii Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi darurilor Sale de multe feluri, în treptele rânduite, ca diaconi, preoţi şi episcopi. [...]

Având în vedere nevoile pastoral-misionare ale românilor ortodocşi din Italia, (...) în data de 8 mai 2007 a fost organizată întâlnirea cu preoţii parohiilor din Vicariatul Italiei, în cadrul căreia s-a solicitat în unanimitate începerea procedurii de înfiinţare a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. În data de 30 mai 2007 am prezentat Consilului Mitropolitan rezultatul consultării din Italia, solicitând, în conformitate cu articolul 7 din Statutul Mitropoliei, accordul pentru această iniţiativă. Consiliul Mitropolitan a aprobat această iniţiativă cu unanimitate de voturi. [...]

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 20 iunie 2007, prin hotărârea 2705 / 2007, a aprobat înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, parte integrantă din Biserica Ortodoxă Română.

(...) În conformitate cu articolele 30-38 din Statutul Mitropoliei Europei Occidentale si Meridionale, am convocat Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în data de 19 februarie 2008 la Paris, care a desemnat drept candidat pentru alegerea celui dintâi ierarh eparhiot al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, pe Preasfinţia Sa Siluan Marsilianul, episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.

Împlinind această procedură statutară şi luând aminte la îndatoririle ce Ne revin, am înaintat această propunere Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul şedinţei sale de lucru din data de 5 martie 2008. După săvârşirea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în urma votului exprimat, ierarhii Sfântului Sinod au ales în scaunul vacant al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preasfinţia Sa Siluan Marsilianul episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.

Născut în Gura-Rîului (judeţul Sibiu), fiind al patrulea din cei şase copii ai familiei preotului Gheorghe Şpan şi al preotesei Emilia, de tânăr a simţit chemarea pentru slujirea Bisericii şi pentru studiul teologiei. A urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi cursurile de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă « Saint Serge » din Paris. În anul 2000 a fost închinoviat, cu binecuvântarea Noastră, în obştea Mănăstirii Lăzeşti (Arhiepiscopia Alba-Iuliei). Tot în acest an a fost chemat la slujirea de consilier al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale. La 2 iulie 2001, a fost  ales de către Sfântul Sinod, la propunerea Noastră, în funcţia de episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, primind hirotonirea întru arhiereu la 21 octombrie 2001 în biserica parohiei “Sfântul Iosif” de la Bordeaux. După ce o vreme a fost însărcinat cu slujirea comunităţilor româneşti din sudul Franţei, Spania şi Portugalia şi cu coordonarea vieţii monahale din Mitropolie, în august 2004 a fost chemat să sprijine slujirea pastoral-misionară din Italia.

Viaţa de monah, pregătirea teologică şi râvna pentru misiunea Bisericii au constituit raţiunea alegerii Preasfinţitului Siluan ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Pe temeiul Sfintelor canoane, al prevederilor cuprinse în art. 133 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a art. 38 din Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, aducem la cunoştinţa tuturor această GRAMATĂ MITROPOLITANĂ prin care dăm alesului episcop, Preasfinţitului Părinte Siluan, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei, cu toate parohiile din Italia, drept mărturie că Preasfinţia Sa, dobândind jurisdicţia de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici, în conformitate cu Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, respectând Constituţia şi legile Italiei: citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi şi preoţi, la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei Sale, iar stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstiri şi schituri, şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii.

Preasfinţia Sa este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, să dea dovadă de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică, să se îngrijească de înfiinţarea de noi parohii şi aşezăminte monahale, să manifeste o atenţie deosebită faţă de pastoraţia copiilor şi a tinerilor, a familiilor, a celor bătrâni şi a celor bolnavi, precum şi a celor pribegi şi lipsiţi. [...]

Aşteptăm din partea Preasfinţiei Sale cinstire şi ascultare faţă de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Având în vedere slujirea arhierească ce i-a fost conferită, şi drepturile şi îndatoririle prevăzute de Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi de Statutul juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, aducem la cunoştinţa tuturor că Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan este unicul arhipăstor canonic şi legal al clericilor şi credincioşilor ortodocşi români din Italia.

Aşadar, tuturor clericilor şi călugărilor, precum şi dreptcredincioşilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei le recomandăm cu dragoste părintească pe Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan drept chiriarhul lor canonic, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună-lucrare.

Şi astfel, cu toţii într-un cuget şi o inimă să preaslăvim în bună înţelegere pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!

Dată în reşedinţa Mitropolitană de la Paris, la 8 mai, sărbătoarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, de Dumnezeu Cuvântătorul şi a Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare, în cel de-al zecelea an de păstorire a noastră ca Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, anul mântuirii 2008.

 

 

† IOSIF

Arhiepiscop Ortodox Român al Europei Occidentale,

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

Gramată Mitropolitană la întronizarea PS Siluan (fragment)

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni