Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Iulie 2016 Ora: 15:14

Revista Apostolia, mijloc de pastorație și misiune

Cuvântul apostol provine din cuvântul grec αποστολος, care înseamnă „sol” sau „trimis" În sens creştin, cu­vântul apostolse referă la cei 12 ucenici ai Domnu­lui nostru Iisus Hristos care au propovă­duit în toată lumea Evanghelia Mântuito­rului. Apostoli au fost numiţi şi alţi ucenici ai Domnului sau chiar unii dintre uceni­cii apostolilor, aceştia fiind cunoscuţi în tradiţia Bisericii ca „cei Şaptezeci de Apos­toli” deşi numărul lor a ajuns să depăşească numărul de şaptezeci. Biserica a dat şi al­tor sfinţi, datorită lucrării lor însemnate de zidire a Bisericii, apelativul de „egali cu apostolii” sau „ întocmai cu apostolii”. Prin­tre aceştia se numără: Sfinţii Împăraţi Con­stantin şi Elena, Sfânta Mare Muceniţă Tecla, Sfânta Maria Magdalena.

 

Din cele amintite mai sus vedem că misiunea de a propovădui şi de a face cunoscută Evanghelia Mântuitorului nos­tru Iisus Hristos nu a fost rezervată în ex­clusivitate celor 12 Apostoli, ci toţi creştinii, ca ucenici ai Domnului, suntem chemaţi să-L mărturisim pe Hristos Cel mort şi înviat, făcând în acest fel lucrare de apostol.

Mitropolia noastră, a Europei Occi­dentale şi Meridionale, cu cele trei epar­hii: Arhiepiscopia Europei Occidentale, Episcopia Italiei şi Episcopia Spaniei şi Portugaliei, prin toţi vrednicii ei slujitori, duce o bogată şi rodnică lucrare pasto­rală în rândul turmei celei cuvântătoare care s-a aşezat pe meleagurile occiden­tale şi meridionale, tărâmuri sfinţite întâi de către Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar după tradiţia hispanică şi de către Sfântul Apostol Iacob, apostoli care au semănat sămânţa Cuvântului celui bun, iar mai apoi de sfinţii martiri răspândiţi în toate aceste teritorii care, cu sângele lor, au udat grăuntele de muştar făcându-l să crească copac desăvârşit în ramurile căruia şi-au făcut adăpost „păsările ceru­lui”, adică toţi credincioşii care L-au primit pe Hristos în inimile lor.

Pe lângă lucrarea pastorală, însă, am sporit şi lucrarea misionară a Bisericii, pe care suntem datori să o facem în rândul acelora care nu L-au descoperit şi nu L-au cunoscut încă pe Dumnezeu nostru Cel viu şi nu L-au mărturisit ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-a trimis, precum şi în rândul acelora care L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar s-au înstrăinat de El.

Transmiterea mesajului evanghelic pri­vind ultima poruncă a lui Hristos: „mer­gând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mt.28, 19-20) re­prezintă misiunea durabilă a Bisericii.1

Prin articolele publicate în Revista Apostolia, care luna aceasta a ajuns la cel de-al o sutălea număr, dorim să contribu­im la misiunea durabilă a Bisericii şi să aşternem pe hârtie toată viaţa bisericeas­că a Mitropoliei noastre, făcând cunoscut mesajul Domnului pe calea scrisului şi fă­când lucrare de apostol.

În zilele noastre puţini sunt cei care ci­tesc. Datorită acestui fapt putem vorbi de o „criză a lecturii” Beneficiile cititului sunt multiple. Cititul are rolul de a dezvolta vocabularul, de a dobândi o gândire ana­litică dezvoltată, stimulează memoria şi este o terapie pentru minte. Dacă cititul cărţilor educative aduce atâtea beneficii asupra minţii şi intelectului, cititul Sfintei Scripturi, a cărţilor şi a revistelor duhovniceşti este hrană pentru minte şi suflet, călăuză în viaţa duhovnicească şi izvor de înţelepciune.

Ziditorul cerului şi al pământului nu S-a limitat doar la a vorbi poporului său prin proroci, ci a făcut mult mai mult. Cu voia Lui cea dumnezeiască „Cuvântul său S-a fă­cut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”.2 Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat şi a devenit accesibil şi palpabil nouă, oamenilor. Aşijderea, Evanghelia Domnului care s-a transmis prin viu grai s-a aşternut mai apoi în scris, pe papirus născându-se Sfânta Scriptură, în felul acesta mesajul evanghelic devenind cunoscut în toată lumea. Învăţătura mântuitoare o moştenim în egală măsură şi din Sfânta Tradiţie şi din Sfânta Scriptură, ambele izvorând din acelaşi şi unic Izvor cu apă vie al dumnezeirii.

Îndemn părinteşte pe preoţii şi credincioşii Mitropoliei noastre să se folosească, pe lângă predicile şi conferinţele părinţilor duhovniceşti pe care le ascultăm în bise­rici, şi de articolele revistei Apostolia care, prin diversitatea lor, îşi propun să aducă lu­mina cea adevărată în sufletele noastre.

Cuvântul citit cu atenţie dintr-un articol duhovnicesc se întrupează în mintea şi inima noastră şi pregăteşte ogorul sufletelor noastre pentru primirea Domnului. Sfântul Ioil ascetul recomandă acelora care nu găsesc un om duhovnicesc care să-i călăuzeas­că pe drumul mânturii să citească Scripturile pentru că acestea îi vor învăţa toate. Când însă ne lipseşte rugăciunea nu putem înţelege Scripturile, şi nu întotdeauna avem şansa de a avea în mijlocul nostru oameni duhovniceşti care să ni le tâlcuiască. Soluţia în aceste cazuri sunt cărţile sau revistele duhovniceşti, asemenea revistei Apostolia,care cuprind fragmente din scrierile sfinţilor părinţi şi ale duhovnicilor îmbunătăţiţi, pe care le putem duce în casele noastre pentru ca, citindu-le, să ne îmbogăţim şi să creştem duhovniceşte.

Voi încheia prin a aduce mulţumire redacţiei, colaboratorilor, corectorilor, tradu­cătorilor, tehnoredactorilor şi, nu în ultimul rând, coordonatorilor revistei Apostolia, pentru toată osteneala pe care o depun pentru ca revista Mitropoliei noastre să fie una de elită, dar mai ales de folos duhovnicesc!

Domnul să binecuvinteze lucrarea noastră a tuturor şi să sporească harul Său mântuitor în tot omul!

† Episcopul Timotei, al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei si Portugaliei

 

Note:
1. Sfântul şi Marele Sinod: Misiunea Bisericii în Lumea contemporană
2. Ioan 1, 14.
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni